Arbejds- og ansættelsesret Nr. 9 2010


Download nyhedsbrevet som pdf

Løn i opsigelsesperiode og § 2 b godtgørelseAf Tina Reissmann

En medarbejder blev sagligt opsagt. Da medarbejderen efterfølgende forlod arbejdspladsen, blev hun bortvist. Ved dom af 3. september 2010 fastslog Østre Landsret, at med­arbejderen havde krav på fuld løn i opsigelsesperioden, godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, samt at sygedag­penge ikke kunne modregnes i lønnen fra arbejdsgiveren.

Læs hele artiklen

Godtgørelse for manglende ansættelsesbevisAf Rasmus Høj Christensen

Ifølge ansættelsesbevislovens § 2, stk. 1, skal en arbejdsgiver senest en måned, efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, give den ansatte alle væsentlige oplysninger omkring ansæt­telsesforholdet. Vestre Landsret pålagde tidligere dette år en arbejdsgiver at betale en godtgørelse for overtrædelse af ansættelses­bevisloven.

Læs hele artiklen

Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandlingAf Claus Mikkelsen

Ligebehandlingsnævnet har ved afgørelse af 27. august 2010 endnu engang slået fast, at man som arbejdsgiver skal passe på, når man ændrer på en gravid kvindes ansættel­sesforhold. Godtgørelsesniveauet blev endvidere markant hævet i denne sag.

Læs hele artiklen

Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligtenAf Jacob Falsner

Ved dom af den 25. august 2010 tog Østre Landsret stilling til erstatningspligt for overtrædelse af de forvaltningsretlige regler om partshøring samt oplysningspligten, der følger af persondatalovens regler.

Læs hele artiklen

Aflønningspolitik i den finansielle sektorAf Henriette Stakemann

Finanstilsynet har sendt lovforslag om aflønningspolitik i høring.

Læs hele artiklen

Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdereAf Henriette Stakemann

I 2008 afsagde Sø- og Handelsretten dom i 9 sager om op­sagte og fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisak­tier. Højesteret har ved domme af 15. oktober 2010 ændret Sø- og Handelsrettens afgørelser og fastslået, at både favør- og gratisaktier er omfattet af funktionærlovens § 17 a.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies