Arbejds- og ansættelsesret Nr. 6 2011


Download nyhedsbrevet som pdf

Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalgAf Sussi Lillia Skovgaard-Holm

Folketinget har den 6. april 2011 vedtaget en ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg på baggrund af et nyt EU-direktiv.

Læs hele artiklen

Misbrug af arbejdstelefon m.v.Af Henriette Stakemann

Vestre Landsret har ved dom af 10. februar 2011 taget stilling til, om en kommune var berettiget til at afskedige en medarbejder, som dels havde misbrugt sin arbejdstelefon uden for arbejdstiden, dels var blevet sigtet for blufærdig­hedskrænkelse.

Læs hele artiklen

Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkårAf Tina Reissmann og Kirstine Brockdorff Vognsgaard

Højesteret har den 29. april 2011 taget stilling til, om nogle medarbejdere var udsat for væsentlige stillingsændringer, da deres arbejdssted blev flyttet i forbindelse med kommu­nalreformen.

Læs hele artiklen

Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhedAf Jacob Falsner

Hvornår foreligger der konkurrerende adfærd fra medarbej­dernes side? Det var sagens kerne i Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 30. marts 2011.

Læs hele artiklen

Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippetAf Rasmus Høj Christensen

Ligebehandlingsnævnet har i en nyere afgørelse fastslået, at det var i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en gravid medarbejder, selvom virksomheden havde anvendt SIFU-princippet.

Læs hele artiklen

Opsigelse under barselsorlovAf Claus Mikkelsen

Østre Landsret har ved dom af 31. marts 2011 tilkendt en medarbejder en godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 9 måneders løn, da arbejdsgiveren ikke havde bevist, at afske­digelsen ikke var helt eller delvist begrundet i medarbejde­rens graviditet.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies