Arbejds- og ansættelsesret Nr. 2 2012


Download nyhedsbrevet som pdf

Aldersdiskrimination går aldrig af modeAf Lise Høy Falsner

Ligebehandlingsnævnet har den 14. december 2011 truffet afgørelse i seks sager om aldersdiskrimination.

Læs hele artiklen

Ingen bonusAf Henriette Stakemann og Nina Legaard Kristensen

Højesteret har ved dom af 27. januar 2012 fastslået, at en fratrådt medarbejder ikke var berettiget til en forholdsmæssig andel af en fastholdelsesbonus.

Læs hele artiklen

Politiet som ufrivillig långiverAf Sussi Lillia Skovgaard-Holm

Politiet var berettiget til at bortvise en administrativ medar­bejder, der havde lånt kr. 1.000 fra kassen mod at lægge en seddel med beløb og dato. Det blev fastslået i Faglig Voldgifts tilkendegivelse af 8. december 2011.

Læs hele artiklen

Direktør eller funktionær?Af Tina Reissmann og Kirstine Brockdorff Vognsgaard

Østre Landsret har den 8. og 14. december 2011 afsagt domme i to sager vedrørende funktionærbegrebet i forhold til direktører - og er kommet frem til to forskellige resultater.

Læs hele artiklen

Opsigelse af medarbejder i fertilitetsbehandlingAf Gitte Westall

Østre Landsret kom ved dom af 21. december 2011 frem til, at en opsigelse af en medarbejder i fertilitetsbehandling ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

Læs hele artiklen

Intet valgAf Jacob Falsner

Højesteret fastslog ved dom af 11. januar 2012, at en faglig organisation ikke havde frit valg mellem faglig vold­gift/Afskedigelsesnævnet og de almindelige domstole.

Læs hele artiklen

Den illoyale medarbejderAf Rasmus Høj Christensen

Højesteret kom ved dom af 26. januar 2012 frem til, at mar­kedsføringslovens § 1 ikke finder anvendelse på medarbejdere i en virksomhed - men det har næppe den store praktiske betyd­ning.

Læs hele artiklen

Ingen tid at hvile sigAf Lise Høy Falsner

Tjenestemandsretten frifandt Rigspolitiet ved dom af 25. ja­nuar 2012 om politifolks hviletid i forbindelse med COP 15.

Læs hele artiklen

Forslag til ændring af ferieloven er sendt i høringAf Jacob Falsner

Sygdom under ferie skal give ret til ny ferie – forslag til ændring af ferieloven er sendt i høring.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies