Arbejds- og ansættelsesret Nr. 4 2012

Ret til fratrædelsesgodtgørelseAf Tina Reissmann og Kirstine Brockdorff Vognsgaard

Ved dom af 30. marts 2012 tilsidesatte Østre Landsret funk­tionærlovens § 2a, stk. 3, i forhold til en privat arbejdsgiver.

Læs hele artiklen

Spørgsmål om religiøs overbevisningAf Lise Høy Falsner

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven at spørge til en jobansøgers religiøse overbevisning - også selvom oplysnin­gerne ikke blev brugt i udvælgelsen af ansøgere. Det fastslog Ligebehandlingsnævnet i afgørelse af 22. februar 2012.

Læs hele artiklen

Skattefrihed for godtgørelser efter forskelsbehandlingslovenAf Henriette Stakemann og Nina Legaard Kristensen

Efter flere afgørelser fra skattemyndighederne er det nu slået fast, at godtgørelser givet efter forskelsbehandlingsloven er skatte­frie for medarbejderen.

Læs hele artiklen

Ingen beskyttelse forud for fertilitetsbehandlingAf Sussi Lillia Skovgaard-Holm

Beskyttelsen mod afskedigelse i medfør af ligebehandlingslo­ven kunne ikke udvides til også at gælde det forberedende stadie af fertilitetsbehandlingen. Det kom Højesteret frem til ved dom af 29. marts 2012.

Læs hele artiklen

Økonomichef var ikke en del af selskabets direktionAf Rasmus Høj Christensen

En økonomichef var ikke en del af virksomhedens direktion. Det kom Vestre Landsret frem til ved en dom af 23. fe­bruar 2012.

Læs hele artiklen

Besparelser i ForsvaretAf Gitte Westall

Det var sagligt at opsige en medarbejder i Forsvaret med 41 års anciennitet grundet omstrukturering og besparelser. Det blev fastslået i faglig voldgifts kendelse af 21. februar 2012.

Læs hele artiklen

Højere feriegodtgørelseAf Jacob Falsner

En afskediget medarbejder havde ikke ret til en højere ferie­godtgørelse end fastsat i ferieloven, selvom der var aftalt 6 ugers ferie. Det fastslog Østre Landsret ved dom af 2. marts 2012.

Læs hele artiklen
© Plesner  TLF +45 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies