Bilimportør dømt for misbrug af dominerende stilling

Den østrigske karteldomstol har ved dom af 14. maj 2020, som først for nyligt er blevet offentliggjort, fastslået, at den østrigske importør af Peugeot, Citroën og Opel har handlet i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling over for én af sine autoriserede forhandlere gennem forskellige typer af adfærd relateret til både salg af nye biler og eftermarkedsydelser. Ifølge domstolen var det i strid med både de østrigske konkurrenceregler og EU-konkurrencereglerne, der indholdsmæssigt svarer til de danske konkurrenceregler. Konstateringen af, at bilimportøren var dominerende i forhold til salg af nye biler, skyldtes dog en særlig østrigsk regel.

Baggrund

Sagen var anlagt af en bilforhandler (Autohaus Büchl), der i mange år havde været autoriseret forhandler og reparatør af Peugeot, Citroën og Opel. Forhandleren forhandlede ikke andre bilmærker, og hele forhandlerens forretning var derfor forbundet med Peugeot, Citroën og Opel.

Forhandleren gjorde gældende, at den østrigske importør af Peugeot, Citroën og Opel (PSA) på forskellige måder misbrugte en dominerende stilling over for sine autoriserede forhandlere. Nogle af de relevante forhold vedrørte salg af nye biler, nogle vedrørte udførelse af reparations- og vedligeholdelsesydelser og salg af reservedele (såkaldte eftersalgsydelser), og nogle vedrørte både salg af nye biler og eftersalgsydelser. 

Domstolens afgørelse

Domstolen lagde til grund, at importørens adfærd var omfattet af både de østrigske konkurrenceregler og EU-konkurrencereglerne.

Domstolen fandt, at importøren indtog en dominerende stilling i forhold til forhandleren, både i forhold til salg af nye biler og eftersalgsydelser. Det skyldtes en særlig regel i den østrigske konkurrencelov, i henhold til hvilken en virksomhed kan anses for at indtage en dominerende stilling, hvis virksomheden har en meget stærk markedsposition over for sine kunder. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis kunderne er afhængige af at bevare forretningsforholdet til virksomheden for at undgå væsentlig økonomisk skade. Det var ifølge domstolen tilfældet i forholdet mellem importøren og forhandleren, blandt andet fordi hele forhandlerens omsætning var knyttet op på importørens bilmærker, og fordi forhandleren formentlig ville miste 2/3 af sine kunder, hvis man skiftede til andre bilmærker.

Domstolen fandt derefter, at importøren på en række punkter havde misbrugt sin dominerende stilling over for forhandleren. Misbruget var i vid udstrækning relateret til importørens bonussystem.

I forhold til salg af nye biler anså domstolen følgende forhold for at udgøre misbrug:

(1) Indirekte tvang til deltagelse i kampagner, der var nødvendige for at nå salgsmål, der var nødvendige for at opnå bonus.
(2) Beregning af bonus koblet op på kundetilfredshedsundersøgelser, der indeholdt urimelige kriterier og var gennemført på en måde, som ikke var retvisende for den egentlige tilfredshed. 
(3) Beregning af bonus fastsat på baggrund af salgsmål, der var overdrevent høje og baseret på ugennemsigtige og vilkårlige kriterier. 
(4) Salg af biler til slutkunder gennem importørens egne detailforretninger til priser, der var lavere end importørens salgspriser til de øvrige forhandlere og derfor gjorde det umuligt for forhandlerne at matche priserne uden at lide tab ("margin squeeze").

I forhold til eftersalgsydelser anså domstolen følgende forhold for at udgøre misbrug:

(5) Anvendelse af et meget administrativt tungt system for godkendelse af garanti- og reklamationssager. 
(6) Anvendelse af timetakster og takster for refusion af reservedele for behandling af garanti- og reklamationssager, der ikke dækkede forhandlerens faktiske omkostninger.

I forhold til både salg af nye biler og eftersalgsydelser anså domstolen følgende forhold for at udgøre misbrug:

(7) Overvæltning af omkostninger til udførelse af "mystery-shopping" og auditering, navnlig gennem inkludering af disse i et gebyr for uddannelse.

Derimod fandt domstolen, at følgende forhold ikke udgjorde misbrug:

(8) Krav om "corporate identity"-investeringer til f.eks. ombygning af forretningslokaler for at sikre, at importørens brands blev anvendt på en ensartet måde. 
(9) Fastsættelse af påståede uproportionale høje priser for test- og diagnoseudstyr samt et påstået uproportionalt højt årligt gebyr for adgang til tekniske oplysninger.
(10) Fastsættelse af gebyr for uddannelsesforløb, der ifølge forhandleren ikke modsvarede de faktiske omkostninger herved.

Domstolen pålagde importøren at bringe sin retsstridige adfærd til ophør. 

Dommen forventes at blive anket.

Plesners bemærkninger

Dommen er interessant, fordi den viser noget om, hvilke typer af adfærd inden for bildistributionssystemer, der potentielt kan være i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. I den forbindelse kan dommen også være relevant for bilimportører og -forhandlere i Danmark, fordi domstolens vurdering er baseret dels på EU-konkurrencereglerne, der også gælder i Danmark, dels de østrigske konkurrenceregler, der forekommer i vidt omfang at svare til de danske konkurrenceregler.

Imidlertid må det antages, at de danske konkurrencemyndigheder og domstole i en tilsvarende sag ikke ville nå frem til, at importøren indtager en dominerende stilling, for så vidt angår salg af nye biler. Således er det i henhold til de danske konkurrenceregler og EU-konkurrencereglerne ikke tilstrækkeligt til at statuere en dominerende stilling, at en virksomhed har en meget stor markedsposition over for enkelte kunder, eksempelvis fordi kunderne ikke handler med andre leverandører. Derimod kræves det, at virksomheden har en sådan stilling på markedet generelt, at virksomheden i høj grad kan handle uafhængigt af sine konkurrenter og kunder. I henhold til en omfattende tidligere praksis anses markedet for salg af nye biler i hvert land for at udgøre ét samlet marked, hvor ingen importør kan anses for at indtage en dominerende stilling. Allerede af den grund ville de danske konkurrencemyndigheder og domstole formentligt ikke anse forhold 1-4 for at udgøre misbrug af dominerende stilling. Det samme gælder forhold 7 for så vidt angår salg af nye biler.

Derimod ville de danske konkurrencemyndigheder og domstole formentlig nå frem til, at importøren indtager en dominerende stilling for så vidt angår eftersalgsydelser. Således følger det af etableret praksis, at markedet for eftersalgsydelser i en sådan situation skal afgrænses mærkespecifikt, og på baggrund af en sådan snæver markedsafgrænsning vil importøren normalt anses for at indtage en dominerende stilling.

Dermed kunne adfærd svarende til forhold 5-6 og (for så vidt angår eftersalgsydelser) forhold 7 potentielt blive anset for at udgøre misbrug. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering.

Dommen kunne også være relevant for konkurrenceretlige vurderinger af leverandørers adfærd i distributionsforhold på andre markeder. Hvis der er tale om produkter eller ydelser, hvor leverandøren indtager en dominerende stilling, vil hvert af de ovennævnte forhold – afhængig af de konkrete omstændigheder – potentielt kunne anses for at udgøre misbrug.

Læs dommen på tysk her

Læs en automatisk genereret engelsk oversættelse af dommen her  

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret