7 måneders sygdom udgjorde ikke en langvarig begrænsning i forskelsbehandlingslovens forstand

Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved afgørelse truffet den 22. juni 2016. I sagen var en uddannelsesinstitution berettiget til at afskedige en lærer, som havde været sygemeldt i 7 måneder på grund af piskesmæld og hjernerystelse. Lærerens sygdom forhindrede ham i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre, men sygdommens varighed på 7 måneder opfyldte ikke forskelsbehandlingslovens krav om lang varighed.

Sagen drejede sig om, hvorvidt en faglærer var blevet forskelsbehandlet på grund af handicap i forbindelse med, at han blev afskediget fra sit arbejde på en uddannelsesinstitution. Læreren var i september 2014 udsat for en trafikulykke, som medførte en piskesmældslæsion og en kraftig hjernerystelse. Læreren blev straks sygemeldt på fuld tid. Der blev i slutningen af februar 2015 indgået en aftale om delvis opstart af arbejdet med 2 arbejdsdage á 2 timer om ugen og med en løbende forøgelse af arbejdstiden. Målet var, at læreren skulle arbejde på fuld tid inden sommerferien. Det var i sagen ubestridt, at læreren fulgte denne arbejdsplan.

Læreren nåede kun at arbejde kortvarigt i overensstemmelse med den aftalte plan, inden han den 28. april 2015 blev opsagt. Begrundelsen for opsigelsen var det lange sygefravær, og at der ikke var udsigt til, at læreren kunne vende tilbage til arbejdet inden for den nærmeste tid.

Ligebehandlingsnævnet anførte i afgørelsen, at læreren ved pådragelse af piskesmæld og hjernerystelse led af en sygdom, som begrænsede ham i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre. Ligebehandlingsnævnet anførte dog, at begrænsningen på tidspunktet for opsigelsen ikke havde været langvarig. Derudover anførte nævnet, at der på opsigelsestidspunktet heller ikke forelå oplysninger, der nærmere fastslog den forventede varighed af lærerens begrænsning. På afskedigelsestidspunktet forelå alene oplysninger om, at læreren havde et piskesmæld og en kraftig hjernerystelse. Nævnet bemærkede hertil, at det er svært at forudsige forløbet af piskesmældslæsion, hvorfor det i sagen var usikkert, hvornår læreren kunne vende tilbage til sit arbejde.

Herefter fandt nævnet, at læreren ikke havde bevist, at han på opsigelsestidspunktet led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Uddannelsesinstitutionen blev derfor frifundet.

Afgørelsen viser, i overensstemmelse med tidligere praksis, at en begrænsning på 7 måneder ikke opfylder kravet om lang varighed. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at lægelige oplysninger om begrænsningens forventede varighed har betydning for vurderingen af, om kravet om lang varighed er opfyldt.

Plesner repræsenterede uddannelsesinstitutionen for Ligebehandlingsnævnet.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret