Principiel dom om det skattemæssige virkningstidspunkt for fusioner

Østre Landsret har givet to selskaber medhold i en principiel sag om den skattemæssige fusionsdato i forbindelse med grænseoverskridende koncerninterne fusioner. Selskabernes danske skattepligtige indkomst blev følgelig nedsat med over 140 mio. kr. Sagen blev for selskaberne ført af Plesner.

Sagen drejede sig om den skattemæssige virkningsdato for en grænseoverskridende fusion i indkomståret 2008 mellem et tysk selskab og dette selskabs danske søsterselskab, hvor det tyske selskab var det fortsættende selskab.

Det var selskabernes (skatteydernes) opfattelse, at fusionen både i Danmark og i Tyskland havde skattemæssig virkning fra den regnskabsmæssige skæringsdato, den 1. februar 2008.

De danske skattemyndigheder traf imidlertid afgørelse om, at fusionen først havde skattemæssig virkning på vedtagelsesdatoen, den 20. august 2008, og at det danske selskabs indkomst i perioden fra den 1. februar 2008 og indtil den 20. august 2008 derfor skulle beskattes i Danmark.

Ifølge de danske skatteregler er det den almindelige hovedregel, at en grænseoverskridende fusion har skattemæssig virkning fra den regnskabsmæssige skæringsdato for det fortsættende selskab. Dette gælder dog ikke, hvis koncernforbindelsen i et af de fusionerende selskaber ophører i forbindelse med fusionen, og der som følge heraf skal udarbejdes en såkaldt delindkomstopgørelse efter de danske sambeskatningsregler. I et sådant tilfælde vil fusionen i stedet have skattemæssig virkning fra koncernforbindelsens ophør, hvilket typisk vil være datoen for den endelige vedtagelse af fusionen.

I sagen udtrådte det danske selskab ubestridt af den danske sambeskatning i forbindelse med fusionen. Selskabets udtræden af sambeskatningen skyldtes imidlertid ikke et ophør af koncernforbindelse (da der jo var tale om en koncernintern fusion), men derimod det forhold, at det danske selskabs skattepligt til Danmark ophørte. Derfor var betingelserne for sambeskatning ikke opfyldt.

Skattemyndighedernes afgørelse blev i første omgang indbragt for Landsskatteretten, som imidlertid gav skattemyndighederne medhold. Selskaberne indbragte derfor Landsskatterettens kendelse for domstolene, hvor sagen på grund af dens principielle karakter blev behandlet ved Østre Landsret som første instans.

For Østre Landsret gjorde Skatteministeriet særligt gældende, at fusionsskattelovens bestemmelser om virkningstidspunktet skulle fortolkes i lyset af sambeskatningsreglerne, og at en udtræden af sambeskatning som følge af ophør af koncernforbindelsen måtte sidestilles med en udtræden af sambeskatning som følge af ophør af skattepligt. Derfor skulle der ifølge Skatteministeriet udarbejdes en delindkomstopgørelse, selvom fusionen ikke indebar et ophør af koncernforbindelsen, og derfor havde fusionen - ifølge ministeriet - først virkning fra vedtagelsesdatoen den 20. august 2008.

Selskaberne gjorde heroverfor gældende, at ordlyden af reglen om den skattemæssige fusionsdato medførte, at hovedreglen skulle finde anvendelse, da der ubestridt ikke var tale om et ophør af en koncernforbindelse. Selskaberne gjorde subsidiært gældende, at såfremt Skatteministeriets fortolkning af bestemmelsen blev lagt til grund, ville bestemmelsen være i strid med EU-retten. Selskaberne anmodede derfor subsidiært om en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, hvis Skatteministeriet fik medhold i fortolkningen af dansk ret.

Dette blev dog ikke nødvendigt.

Østre Landsret var nemlig enig med selskaberne i, at det følger af fusionsskattelovens ordlyd, at undtagelsesbestemmelsen om skattemæssig virkning fra vedtagelsesdatoen ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor et selskab udtræder af en sambeskatning, uden at koncernforbindelsen samtidig ophører. Bestemmelsens forarbejder kunne endvidere ikke føre til en anden fortolkning. Fusionen blev derfor også i Danmark tillagt skattemæssig virkning fra den regnskabsmæssige skæringsdato den 1. februar 2008.

Dommen er endelig

Østre Landsret afsagde sin dom i sagen den 27. oktober 2017. Fristen for Skatteministeriets anke af dommen udløb den 24. november 2017, og det kan således nu konstateres, at Østre Landsrets dom er endelig.

Sagen medfører, at grænseoverskridende fusioner mellem koncernforbundne selskaber fremover skal ske med skattemæssig tilbagevirkende kraft til den regnskabsmæssige fusionsdato. Da Østre Landsret endvidere tilsidesætter SKATs bestående praksis, må det forventes, at Skatteministeriet udsender et styresignal, med henblik på at skatteydere, som har deltaget i grænseoverskridende koncerninterne fusioner underlagt SKATs hidtidige praksis, får mulighed for genoptagelse.

Sagen blev varetaget af et Plesner-team bestående af advokat, LL.M., partner Lasse Esbjerg Christensen, advokat, partner Jef Nymand Hounsgaard og advokatfuldmægtig Lise Winther Jensen, og blev procederet af Jef Nymand Hounsgaard.

_

Skatteministeriet har den 23. marts 2018 sendt et udkast til lovforslag i høring som direkte konsekvens af Østre Landsrets dom. Hvis udkastet til lovforslag bliver vedtaget, vil det indebære, at grænseoverskridende fusioner, hvor et dansk selskab ophører, fremover tidligst vil have skattemæssig virkning fra den dag, hvor fusionen er vedtaget i samtlige deltagende selskaber, medmindre de øvrige selskaber indgår i en international sambeskatning med det danske selskab.

Skatteministeriets høringsudkast kan findes her

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter