Lovforslaget om bl.a. afskaffelse af ihændehaveraktier er blevet vedtaget

Til gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet har Folketinget den 26. maj 2015 vedtaget lovforslag nr. L 172 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. Lovforslaget blev vedtaget som fremsat.

Som omtalt i vores seneste nyhedsbrev om lovforslaget fra marts 2015 er baggrunden for lovforslaget en politisk aftale om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, som blev indgået den 19. december 2014.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2015 med følgende indhold:

  • Det vil ikke længere være muligt at udstede ihændehaveraktier, idet der dog er en overgangsregel, hvorefter selskaber, som i henhold til selskabslovens § 155, stk. 1 og 2 har bemyndiget bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye ihændehaveraktier, fortsat kan udnytte denne bemyndigelse frem til den 1. juli 2016. I praksis vil overgangsreglen særligt have betydning for børsnoterede selskaber, som ofte har sådanne bemyndigelser i vedtægterne. Sådanne selskaber skal f.eks. på næste ordinære generalforsamling inden 1. juli 2016 således ændre vedtægterne i overensstemmelse med lovforsalget. 
  • Eksisterende ihændehaveraktier kan fortsætte med at eksistere. 
  • Pligten til at registrere ejerandele i Det Offentlige Ejerregister udvides til også at omfatte ejere af unoterede ihændehaveraktier i selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked.  
  • Sanktioner rettet mod aktionærer, som til trods for, at de er forpligtede hertil, undlader at lade deres ejerandele registrere i ejerregistret, udvides. Den registreringspligtige aktionær mister således både sine forvaltningsmæssige og sine økonomiske beføjelser ved manglende registrering. 
  • Endelig skabes der med lovforslaget hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren kan indføre regler om, at kommanditselskaber og andre virksomhedstyper reguleret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder omfattes af reglerne om indberetning til Det Offentlige Ejerregister.

Lovforslaget som vedtaget kan læses her.

Plesner er naturligvis behjælpelig med at rådgive om anvendelsen og betydningen af de nye regler i selskabsloven. Kontakt venligst Jacob Christensen, Shaina Jabbar, Søren Toft Bjerreskov, Nicholas William Boe Stenderup, Morten Vibe Jespersen eller Janus Grove Jeppesen. 

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret