Ny momspraksis for investeringsforeninger

Momsfritagelsen for forvaltningsydelser leveret til investeringsforeninger bliver nu udvidet til at omfatte forvaltningsydelser, der leveres til pensionskasser. Derudover bliver en række forvaltningsydelser, som hidtil har været anset for momspligtige, momsfri. Det følger af den såkaldte ATP-dom, som Plesner førte ved EU-Domstolen, samt af to styresignaler, som SKAT netop har sendt i høring. Endnu en lempelse kan være på vej, hvis EU-Domstolen følger generaladvokatens indstilling i en sag om forvaltning af en ejendomsinvesteringsfond. Der bliver hermed mulighed for at søge betydelige momsbeløb retur for tidligere år. 

Forvaltning af investeringsforeninger er momsfri.

I marts 2014 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte ATP-sag, hvor ATP PensionService fik EU-Domstolens ord for, at en pensionskasse udgør en investeringsforening i momsmæssig forstand. Endvidere fandt Domstolen, at de ydelser, som ATP PensionService leverer til sine kunder kan anses for momsfri "forvaltning af investeringsforeninger" samt momsfri "transaktioner vedrørende betaling og overførsler". Dermed var der lagt op til en betydelig ændring af dansk momspraksis.

Konsekvensen af EU-Dommen blev et forlig mellem ATP PensionService og Skatteministeriet, hvorefter ATP PensionService og ultimativt de pensionskasser, som var pensionskunder hos ATP PensionService, havde krav på tilbagebetaling af et betydeligt momsbeløb hos SKAT.

Da dommen har principiel betydning for en lang række øvrige virksomheder, har Skatteministeriet i et netop udsendt udkast til styresignal redegjort for, hvorledes Skatteministeriet mener, at EU-Domstolens dom skal fortolkes. Der er lagt op til en noget mere indskrænkende fortolkning, end man umiddelbart kan læse ud af EU-dommen, og det forekommer tvivlsomt, om EU-Domstolen vil være enig i Skatteministeriets fortolkning.

Ganske vist anerkender Skatteministeriet, at en pensionskasse eller et andet pensionsinstitut kan anses for omfattet af begrebet "investeringsforening". Skatteministeriet afviser imidlertid, at forvaltningsbegrebet er blevet udvidet, idet Skatteministeriet finder, at de af ATP PensionService leverede ydelser kan rummes inden for den hidtidige praksis for, hvilke ydelser der kan anses for "forvaltning af investeringsforeninger". Endvidere anerkender Skatteministeriet ganske vist, at begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" er blevet udvidet, men Skatteministeriet begrænser det til ydelser svarende til de ydelser, som ATP PensionService leverede til PensionDanmark, og Skatteministeriet undlader dermed at anerkende det princip, som EU-Domstolen på dette punkt var udtryk for.

Skatteministeriet har lagt op til en indskrænkende fortolkning af dommen, og vi forventer på den baggrund, at der vil opstå yderligere sager om den rette forståelse af momsfritagelsen i lyset af dommen.

Samtidig har Skatteministeriet udsendt et styresignal om en udvidet fortolkning af begrebet "investeringsforening" i momsmæssig forstand. Skatteministeriet finder, at tre kumulative betingelser skal være opfyldt for, at der er tale om en investeringsforening:

  1. Investeringsinstituttet skal have til formål at foretage kollektiv investering.
  2. Investeringsinstituttet skal investere i en række forskellige værdipapirer og/eller likvide finansielle aktiver med henblik på risikospredning.
  3. Risikoen skal bæres af investorkunderne.

Dette styresignal synes at følge principperne i de to domme (ATP-sagen og Wheels), som ligger til grund for den ændrede danske praksis.

Der kan afgives høringssvar til begge styresignaler indtil den 29. juni 2015.

En ny dom fra EU-Domstolen kan i øvrigt medføre endnu en betydelig praksisændring i Danmark. Det følger af generaladvokatens indstilling i en konkret sag ved EU-Domstolen omhandlende en ejendomsinvesteringsfond.

Generaladvokaten mener nemlig, at en ejendoms-investeringsfond kan betragtes som en investeringsforening i momsmæssig forstand, når den opfylder følgende kriterier: 

  • Ejendomsinvesteringsfonden skal være undergivet et statsligt tilsyn. Heri ligger, at ejendomsinvesteringsfonden ligesom en traditionel investeringsforening skal være underlagt regulering, f.eks. direktiv om investeringsinstitutter, UCITS direktivet mv. Er ejendomsinvesteringsfonden undergivet FAIF-direktivet vil betingelsen f.eks. være opfyldt. 
  • Ejendomsinvesteringsfonden skal være stiftet af flere end en investor. 

Generaladvokaten mener endvidere, at forvaltningsydelser i form af udlejning af en ejendom, administration af eksisterende lejeforhold samt iværksættelse af og kontrol med vedligeholdelsesarbejder kan betegnes som forvaltning af investeringsforeninger, og at sådanne ydelser dermed er momsfri. Følger EU-Domstolen generaladvokatens indstilling, vil dansk praksis skulle ændres endnu engang. EU-Domstolen forventes at træffe afgørelse i sagen i løbet af ca. tre måneder.

Vi står naturligvis til rådighed for en drøftelse af styresignalerne, ligesom vi gerne assisterer med at udarbejde høringssvar.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter