Finanslov: Bedre skattemæssige vilkår for generationsskifte af virksomheder

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er i dag som led i finansloven blevet enige om gradvist at sænke afgiften i forbindelse med generationsskifte af virksomheder fra 15 % til forventeligt 5 % i 2020. Samtidig er parterne blevet enige om at indføre mulighed for overdragelse af erhvervsvirksomheder til fonde med skattemæssig succession mod betaling af en afgift svarende til bo- og gaveafgiften i familieforhold.

Et af de mest markante skattemæssige tiltag i dagens finanslovsaftale er en sænkning af bo- og gaveafgiftssatsen i forbindelse med generationsskifter af virksomheder.

Ifølge aftalen forventes bo- og gaveafgiftssatsen ved generationsskifter af erhvervsvirksomheder gradvist sænket fra i dag 15 % til 5 % i 2020 (forventeligt til 13 % i 2016 samt 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og endelig 5 % fra 2020).

Afgiftslempelsen skal alene gælde i relation til generationsskifte af erhvervsvirksomheder og ikke i relation til øvrig formue. Der vil derfor komme en række værnsregler, som skal sikre dette. Den nøjagtige udformning af værnsreglerne kan ifølge aftalen få betydning for det præcise niveau for og timingen af afgiftssænkningen.

Sænkningen af bo- og gaveafgiften skal modvirke den stramning af reglerne om værdiansættelse af erhvervsvirksomheder i forbindelse med generationsskifter, som den tidligere regering indførte i februar måned, ved at ophæve muligheden for at anvende de såkaldte formue-skattekurser. Ophævelsen indebar, at virksomheder generelt vil blive værdiansat højere end efter de tidligere regler, og at der derfor skal betales afgift af et højere beløb end tidligere. Det fremgår af aftalen, at sænkningen af bo- og gaveafgiften træder i stedet for den af regeringen ønskede genindførsel af formueskattekursreglerne.

Samtidig med sænkningen af bo- og gaveafgiftssatsen er parterne blevet enige om at indføre mulighed for skattemæssig succession i forbindelse overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Det betyder, at ejerfamilien fremover ikke vil blive aktieavancebeskattet ved overdragelse af virksomheden til en fond. Til gengæld skal der ifølge den nye aftale betales en overdragelsesafgift svarende til (den reducerede) bo- og gaveafgift. Afgiften vil således falde til forventeligt 5 % frem mod 2020. Samtidig vil der kunne opnås henstand med betalingen af afgiften i op til 15 år. Også denne del af aftalen vil blive fulgt af en række værnsregler.

De lovforslag, som skal implementere aftalen, forventes fremsat i første halvår af 2016. Først på dette tidspunkt vil de præcise vilkår blive kendt.

Allerede nu kan der dog være grund til at tage bestik af de nye regler og overveje, hvilken betydning de har for kommende generationsskifter.

Kontakt os for yderligere oplysninger om dagens aftale og om vores muligheder for at bistå i forbindelse med generationsskifte.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter