Retningslinjer for tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter

SKAT har netop offentliggjort et nyt styresignal om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter. Det sker som følge af en afgiftssag, som Danfoss med bistand fra Plesner har vundet ved EU-Domstolen.

Plesner har i den såkaldte "smøreolieafgiftssag" på vegne af Danfoss fået EU-Domstolens og Vestre Landsrets ord for, at selskabet kunne kræve tilbagebetaling af mineralolieafgift, som Skatteministeriet havde opkrævet i strid med EU-retten. Dette gjaldt, selvom det ikke var Danfoss, men derimod selskabets leverandører, som havde indbetalt den omhandlede afgift til SKAT. Dommenes principper har nu - 2½ år efter, at landsretten satte et endeligt punktum i sagen - resulteret i et styresignal fra SKAT om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter.

Danfoss havde gennem en årrække betalt mineralolieafgift for smøreolie, som selskabet købte af dets leverandører. Da afgiften blev erklæret for EU-stridig, og loven blev ophævet, rejste selskabet krav mod Skatteministeriet. Skatteministeriet afviste kravet med den begrundelse, at selskabet ikke havde indbetalt afgiften til SKAT, og derfor var selskabet ikke berettiget til at gøre et krav gældende over for Skatteministeriet. Det var derimod efter Skatteministeriets opfattelse alene leverandørerne, som var berettigede hertil.

EU-Domstolen og senere Vestre Landsret gav imidlertid Danfoss medhold i, at selskabet kunne rejse et krav over for Skatteministeriet. Landsretten fastslog, at dansk praksis om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter i forhold til efterfølgende omsætningsled ikke opfylder EU-rettens krav om, at tilbagesøgningsretten skal være effektiv og ikke må være uforholdsmæssig vanskelig. Landsretten henviste i den forbindelse til, at det efter dansk ret henstår usikkert om efterfølgende omsætningsled kan rette krav direkte mod den afgiftspligtige. Landsretten fastslog herefter, at de danske regler om tilbagebetaling derfor skal anvendes således, at virksomheder i 2. og 3. led direkte kan rejse krav om tilbagebetaling over for Skatteministeriet.

På baggrund af dommen har SKAT nu udsendt et styresignal, hvor de generelle principper for tilbagebetaling af ulovligt opkrævet afgift fastlægges.

Med styresignalet anerkender SKAT sin forpligtelse til at tilbagebetale afgifter til aftageren af en leverance og ikke kun til den virksomhed, som har indbetalt afgiften til SKAT. Det er efter SKATs opfattelse en forudsætning, at tilbagebetaling ikke er mulig fra leverandøren, og at aftageren ikke har overvæltet afgiften i sine priser. Er det sidste tilfældet, har aftageren ikke lidt et tab på grund af den ulovligt opkrævede afgift.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter