EU-Domstolen sætter dansk momslov til dørs

Med en ny dom om ejendomsinvesteringsselskaber underkender EU-Domstolen dansk momspraksis endnu engang. Dommen varsler mulighed for tilbagebetaling af fejlagtigt opkrævet moms samt besparelser i fremtiden.

Efter momsreglerne er forvaltning af investeringsforeninger momsfri. I Danmark har denne fritagelse hidtil alene været anvendt på værdibaserede investeringsforeninger med investeringer i værdipapirer o.lign., mens ejendomsinvesteringsselskaber ikke har været anset for investeringsforeninger. Derfor har forvaltning af ejendomsinvesteringsselskaber været momspligtig. Det har været en ulempe, hvor ejendomsinvesteringsselskabet har haft momsfri aktiviteter, navnlig momsfri udlejning til boligformål.

Investeringsforeninger

I en hollandsk sag blev EU-Domstolen bedt om at tage stilling til, om selskaber, der er stiftet af flere investorer med det ene formål at investere den indskudte formue i fast ejendom, kunne anses for en investeringsforening i momsmæssig forstand. EU-Domstolen fandt, at ejendomsinvesteringsselskaber kan anses for investeringsforeninger i momsmæssig forstand, da momsfritagelsen ikke efter hverken sin ordlyd, kontekst eller formål er begrænset til kun at omfatte de institutter for kollektiv investering, der investerer i værdipapirer.

Selskabet skal dog opfylde følgende betingelser:

  • Selskabet skal fremvise lignende kendetegn som institutter for kollektiv investering, der er reguleret i direktiv om investeringsforeninger, herunder at den indskudte formue investeres ud fra princippet om risikospredning, og
  • Selskabet skal være underlagt et særligt tilsyn på nationalt plan

Særligt nationalt tilsyn

Det nationale tilsyn kan enten være reguleret i harmoniserede EU-direktiver om investeringsforeninger, eller det kan være reguleret i ren national lovgivning. Som eksempler på EU-regulerede regler om tilsyn nævner EU-Domstolen direktivet om investeringsforeninger, FAIF direktivet samt direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsyn hermed.

Forvaltningsydelser

EU-Domstolen tog endvidere stilling til, hvilke forvaltningsydelser der er omfattet af fritagelsesbestemmelsen, navnlig om ydelser vedrørende den faktiske drift af selskabets ejendomme kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen. Traditionelt har ydelser vedrørende beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, ydelser i forbindelse med udlodning af overskud mv. været momsfri forvaltningsydelser.

EU-Domstolen nåede frem til, at også ydelser, der omfatter et ejendomsinvesteringsselskabs specifikke aktiviteter er omfattet af fritagelsen, herunder ydelser i forbindelse med udvælgelse, køb og salg af fast ejendom. Derimod er ydelser, som vedrører den faktiske drift af ejendommen såsom udlejning og forvaltning af eksisterende lejemål samt uddelegering til andre tredjeparter og kontrol med vedligeholdelsesforanstaltninger, ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Sådanne ydelser er derfor momspligtige.

Betydningen for dansk momspraksis

Dommen er en underkendelse af dansk praksis, hvor ejendomsinvesteringsselskaber ikke hidtil har været anset for investeringsforeninger. Der er derfor grundlag for, at ejendomsinvesteringsselskaber via deres leverandører kan søge fejlagtigt opkrævet moms retur på de forvaltningsydelser, som er omfattet af dommen. Det er relevant, hvor ejendomsinvesteringsselskabet ikke har fuld fradragsret for moms.

Sædvanligvis gælder der en tre-årig frist for tilbagesøgning af moms. Men eftersom der er tale om en praksisændring som følge af en dom, kan man gå tilbage til den afgiftsperiode, der helt eller delvist er sammenfaldende med den periode, der var til prøvelse i den pågældende sag, dog maksimalt ti år. I dette tilfælde vil man blive ramt af ti-årsreglen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor anmodning om tilbagebetaling fremsættes over for SKAT, og det forælder således løbende.

Det må forventes, at SKAT som følge af dommen vil udsende et styresignal, der nærmere præciserer dommens betydning for dansk praksis. Herunder skal det blive interessant at se, hvordan betingelsen om nationalt tilsyn skal fortolkes.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter