Første del af de nye skærpede transfer pricing-dokumentationskrav vedtaget

Som en del af lovforslag L 46, der er endeligt vedtaget af Folketinget den 18. december 2015, har Folketinget nu vedtaget den første del af de skærpede transfer pricing-dokumentationskrav, som anbefales i OECD's såkaldte BEPS action plan 13.

Den nye lov indebærer nærmere, at koncerner med hovedkvarter i Danmark og en samlet global omsætning på mindst 5,6 mia. kr. bliver forpligtet til at indlevere en såkaldt land-for-land-rapport til SKAT som en del af transfer pricing-dokumentation. 

Hvis ikke det ultimative moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skal land-for-land-rapporten kun udarbejdes og indleveres i Danmark, hvis mindst ét koncernselskab er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og koncernens ultimative moderselskab er hjemmehørende i et land, hvor der enten ikke er pligt til at udarbejde en land-for-land-rapport, eller der ikke sker en automatisk udveksling af land-for-land-rapporten med SKAT.

Formålet med land-for-land-rapporterne er - via automatisk udveksling mellem de lande, hvori en koncern har aktiviteter - at sikre skattemyndighederne en bedre mulighed for at vurdere, om der er grundlag for at indlede en undersøgelse af koncernens transfer pricing-forhold.

De nye land-for-land rapporter skal, som navnet antyder, indeholde en række oplysninger for hvert land, koncernen driver virksomhed i. De præcise krav til indholdet af land-for-land-rapporterne vil blive fastsat af skatteministeren - formentlig i den første halvdel af 2016 - men det er forventningen, at indholdskravene vil svare til OECD's forslag i den nævnte BEPS action plan 13 og forudsætte oplysninger om omsætning, overskud før skat, skattebetalinger, kapitalforhold, medarbejdere, materielle aktiver mv. Derudover skal land-for-land-rapporten (forventeligt) identificere hver skatterelevant enhed i koncernen, angive enhedernes skattemæssige placering og angive enhedernes primære aktiviteter.

Land-for-land-rapporten skal indgives senest 12 måneder efter den sidste dag i det indkomstår, som rapporten vedrører. Hvis en koncern undlader at udarbejde land-for-land-rapporten, vil det kunne straffes med bøde.

Kravet om land-for-land-rapportering vil for koncerner, hvor det ultimative moderselskab er hjemmehørende i Danmark, gælde for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere. For koncerner, hvor det ultimative moderselskab ikke er hjemmehørende i Danmark, har reglerne først virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2017 eller senere.

Parallelt med Folketingets behandling af de nye regler om land-for-land-rapporter, har SKAT arbejdet på et udkast til en ny bekendtgørelse om de generelle transfer pricing-dokumentationskrav, som skal gælde for alle virksomheder, der er undergivet krav om at udarbejde transfer pricing-dokumentation.

Udkastet til bekendtgørelse blev sendt i høring den 7. december 2015 med frist for afgivelse af høringssvar den 5. januar 2016. Det nye udkast er i alt væsentligt en gengivelse af de dokumentationskrav, som følger af OECD's BEPS action plan 13.

I forhold til de gældende regler vil der være tale om en ændret struktur med en såkaldt masterfile med oplysninger om hele koncernen og så en landespecifik dokumentation for de lokale enheder. Dermed minder strukturen om den eksisterende EU transfer pricing dokumentationsstandard.

Selve indholdskravene svarer i vidt omfang til de allerede gældende danske krav, men der stilles dog med de nye foreslåede regler visse krav om yderligere oplysninger bl.a. vedrørende immaterielle aktiver, finansieringsforhold og eventuelle skatteaftaler.

Også de nye generelle dokumentationskrav foreslås at skulle have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere.

Plesner bistår i en lang række sager klienter i forbindelse med skatterevisioner og klager vedrørende transfer pricing-forhold. Det er vores erfaring, at kvaliteten af klientens dokumentation i en række af disse sager har betydning for mulighederne for en positiv afgørelse. Det er vores vurdering, at denne tendens kun vil blive forstærket med de nye OECD-standardiserede dokumentationskrav.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter