Takeda-dom - nye grænser for den skattemæssige behandling af låneomkostninger

Højesteret gav i efteråret 2015 Takeda A/S medhold i en sag om retten til skattemæssigt at fradrage omkostninger i forbindelse med udstedelse af virksomhedsobligationer. Dommen har stor principiel betydning, da den giver nye pejlemærker om den generelle skattemæssige behandling af låneomkostninger og samtidig sikrer en skattemæssig ligestilling af omkostningerne ved obligationsudstedelser og transaktionslån. I lyset af dommen og to andre nyere højesteretsdomme skriver advokat, partner Svend Erik Holm og advokat Jef Nymand Hounsgaard i det seneste nummer af Tidsskrift for skatter og afgifter (TfS) om emnet.

Højesteret har i sin dom taget stilling til, hvorvidt Takeda som udsteder af virksomhedsobligationer skattemæssigt kunne medregne vederlaget til de deltagende banker som en låneomkostning. Højesteret fandt, at det fulde vederlag til bankerne bestående af en såkaldt “kombineret administrations-, garanti- og salgsprovision” samt et incitamentshonorar kunne medregnes som låneomkostning. Hermed har Højesteret trukket endnu en streg i sandet i sagerne om låneomkostninger, og der begynder at tegne sig et billede af, i hvilket omfang SKAT har fået flyttet grænserne de senere år.

Ifølge kursgevinstloven opgøres gevinst og tab på lån som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen og gældens værdi ved frigørelsen eller indfrielsen. Mens lovteksten er tavs om, hvorledes værdien af gælden skal opgøres, fremgår det af bestemmelsens forarbejder, at omkostninger i forbindelse med “stiftelse af gæld, f.eks. gebyrer, kurtage, stiftelsesprovision og stempelafgifter” kan indgå ved opgørelsen af gældens værdi.

Det er den nærmere afgrænsning af det omkostningsbegreb, som skitseres i forarbejderne, Højesteret nu har haft lejlighed til at tage stilling til - og som advokat, partner Svend Erik Holm og advokat Jef Nymand Hounsgaard skriver om i Tidsskrift for skatter og afgifter (TfS).

Læs artiklen fra TfS "Låneomkostninger - et overblik over grænsedragningen efter den seneste Takeda-dom"

Se mere om Takeda-dommen fra Højesteret "Takeda vinder principiel skattesag ved Højesteret"

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter