Lovforslag om genindførsel af skattebegunstiget aktieløn fremsat

Skatteministeren har netop fremsat et lovforslag om genindførsel af skattebegunstiget aktieløn.

Frem til november 2011 havde arbejdsgiverselskaber mulighed for at give medarbejdere aktiebaseret løn med betydelige skattebegunstigelser. Skatteministeriet har den 30. marts 2016 fremsat et lovforslag (L 149), der skal genindføre de tidligere gældende regler. Hvis forslaget vedtages i den fremsatte form, må det i lyset af de tidligere gældende reglers popularitet forventes at få stor praktisk betydning. Reglerne vil ifølge forslaget først få virkning for aftaler om tildeling af aktieløn, som indgås den 1. juli 2016 eller senere. 

Individuelle medarbejderaktier bliver i dag beskattet som almindelig lønindkomst på det tidspunkt, hvor aktierne erhverves. Købe- og tegningsretter til aktier, der tildeles som led i et ansættelsesforhold, beskattes ligeledes som lønindkomst, men som udgangspunkt først på tidspunktet for udnyttelse. Lønbeskatningen for både aktier og købe- og tegningsretter sker med op til ca. 56 %. 

Hvis det fremsatte lovforslag vedtages med sit nuværende indhold, vil der fremover ikke ske beskatning ved hverken tildeling af aktier eller udnyttelse af købe/tegningsretter. I stedet vil medarbejderen først blive beskattet af en eventuel gevinst ved salg af aktierne, og da kun som aktieindkomst med 27 % eller 42 %, afhængigt af aktieindkomstens størrelse. 

Der er således ikke tale om egentlig skattefrihed, men om en betydelig skatteudskydelse og skattelempelse i forhold til almindelig lønbeskatning. 

De foreslåede regler svarer i al væsentlighed til de tidligere gældende regler i ligningslovens § 7 H, der blev ophævet som led i Finansloven for 2012 under den tidligere regering. De foreslåede regler indebærer derfor, at den enkelte medarbejder vil kunne tildeles aktier samt købe- og tegningsretter til aktier op til en værdi svarende til 10 % af medarbejderens årsløn, såfremt en række grundbetingelser i øvrigt er opfyldt, herunder særligt at aktielønnen skal tildeles i et ansættelsesforhold, at medarbejderen og arbejdsgiveren skal aftale, at reglerne skal finde anvendelse, og at tildelte købe- og tegningsretter ikke må afstås (der må således bl.a. ikke ske differenceafregning). 

Ligesom det var tilfældet efter de tidligere gældende regler, vil det selskab, det tildeler aktielønnen, ikke have fradragsret for udgiften til aktielønnen. Selskabet vil ifølge forslaget samtidig få en række indberetningspligter vedrørende aktieaflønning omfattet af de nye regler. 

Det vil være op til selskabet selv, om alle ansatte eller kun enkelte ansatte skal have tilbud om erhvervelse af medarbejderaktier. 

De nye regler skal ifølge forslaget træde i kraft 1. juli 2016 og vil have virkning på aftaler om aktieaflønning, som indgås fra denne dato og frem. 

Vedtages lovforslaget som fremsat, er det vores forventning, at det vil få stor betydning for struktureringen af incitamentsprogrammer fremadrettet. 

Kontakt os for yderligere oplysninger om lovforslaget og om vores muligheder for at bistå i forbindelse med incitamentsordninger.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter