Lempelse af reglerne om medarbejderaktier

Som led i regeringens erhvervs- og iværksætterudspil, som blev offentliggjort i august 2017, lagde regeringen op til at lempe reglerne om beskatning af medarbejderaktier. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 28. februar 2018 fremsat et lovforslag, der udmønter dette initiativ om at forbedre selskabers mulighed for at tildele ansatte medarbejderaktier og aktieoptioner.

Muligheden for tildeling af aktiebaseret løn på lempelige vilkår blev (gen)indført i 2016. Efter disse regler har virksomheder - under nærmere betingelser fastsat i ligningslovens § 7 P - mulighed for at tilbyde deres medarbejdere aflønning i form af medarbejderaktier (herunder købe- og tegningsretter) op til en værdi svarende til 10 % af medarbejderens årsløn, uden at der udløses beskatning på tildelingstidspunktet. I stedet beskattes en eventuel gevinst på aktierne, når de afstås og da som aktieindkomst (med 27 % eller 42 % afhængigt af aktieindkomstens størrelse).

Den foreslåede lempelse indebærer, at grænsen for tildeling af medarbejderaktier forhøjes fra 10 % til 20 % af den ansattes årsløn. 20-procentsgrænsen er dog betinget af, at ordningen tilbydes på lige vilkår og omfatter mindst 80 % af selskabets medarbejdere. Det er derfor ikke muligt at tilbyde enkelte medarbejdere aflønning med op til 20 % af årslønnen eller at tilbyde differentierede ordninger til medarbejderne.

Selskaber skal opgøre antallet af medarbejdere på det tidspunkt, hvor adgangen til at erhverve aktier samt købe- og tegningsretter tilbydes. Selskaberne kan dog - efter generelle kriterier - begrænse, hvilke medarbejdere der har mulighed for at deltage i aktielønsordningen. Hvis et selskab opstiller sådanne kriterier, er det således 80 % af de medarbejdere, der opfylder kriterierne, som skal tilbydes at deltage i aktielønsordningen. Som eksempler på mulige kriterier nævnes i bemærkningerne, at alene medarbejdere med ét års anciennitet eller en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer omfattes af aktielønsordningen.

Frem for at indføre en generel aktielønsordning kan selskaber stadig tilbyde enkelte udvalgte medarbejdere aktieaflønning, men i så fald finder skattebegunstigelsen fortsat kun anvendelse for den del af aktieaflønningen, som ikke overstiger 10 % af den pågældendes årsløn. Det er med andre ord alene aktielønsordninger på mellem 10 % og 20 % af medarbejderens årsløn, der omfattes af kravet om, at 80 % af selskabets medarbejdere skal tilbydes deltagelse i ordningen.

Hvis hverken betingelserne for anvendelse af 10- eller 20-procentsgrænserne i ligningslovens § 7 P er opfyldt, vil tildelte aktier samt købe- og tegningsretter skulle beskattes efter reglerne i ligningslovens § 28 eller ligningslovens § 16.

Lovforslaget blev vedtaget den 26. april 2018 i overensstemmelse med det ovenfor anførte. De ændrede regler om aktieaflønning har virkning for aftaler, der er indgået den 1. januar 2018 eller senere.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter