Eli Lilly vinder patentsag om lægemiddel til erektil dysfunktion

Eli Lilly har ved Sø- og Handelsretten fået nedlagt midlertidigt forbud mod et lægemiddel markedsført af lægemiddelvirksomheden Sandoz. Eli Lilly blev under sagen bistået af Plesner.

Sagen omhandlede Sandoz' markedsføring af lægemidler indeholdende tadalafil til brug for behandling af erektil dysfynktion (impotens), idet Eli Lilly gjorde gældende, at produkterne krænkede dets patent.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Eli Lillys patent var gyldigt. Sandoz gjorde gældende, at patentet var ugyldigt på grund af manglende opfindelseshøjde. Sandoz bestred imidlertid ikke, at såfremt patentet var gyldigt, ville det være krænket af Sandoz' lægemidler med 2,5 mg og 5 mg.

Midlertidigt forbud nedlagt
Sø- og Handelsretten traf ved kendelse af 15. juni 2018 afgørelse i sagen og nedlagde et midlertidigt forbud mod Sandoz' lægemidler med 2,5 og 5 mg tadalafil.

Retten fandt, at Eli Lilly havde sandsynliggjort, at patentet havde opfindelseshøjde og dermed også, at patentet var gyldigt. Retten fandt også, at patentet havde en overraskende effekt sammenlignet med den nærmest kendte teknik.

Det vides endnu ikke, om sagen vil blive anket.

Læs Sø- og Handelsrettens kendelse

Seneste nyt om Life Science

Life Science