Evaluering af Medicinrådet - hvad bibringer fremtiden?

Medicinrådet er efter to års virke blevet evalueret, og konklusion er, at Medicinrådet lever op til sine formål og respekterer de principper, som er udstukket af Danske Regioners bestyrelse og Folketinget. Medicinrådet er desuden lykkedes med at stille højere krav til medicinalfirmaers dokumentation samt med at sikre Amgros et stærkere grundlag for at opnå bedre priser på lægemidler.

Der er dog plads til forbedringer på en række områder; sagsbehandlingstiden, prioritering af behandlingsvejledninger, arbejdsbyrden og bedre grundlag for konsistent vurdering af hvad der er et rimeligt forhold mellem merværdi og omkostninger ved anbefalede lægemidler.


Danske regioners bestyrelse har som opfølgning på evalueringen udpeget følgende fem fokusområder for Medicinrådet fremadrettet:
 

  1. Ændrede sagsbehandlingstidsfrister, så flere nye lægemidler kan indgå i en fast-track-vurdering.
  2. Prioritering af udarbejdelse af nye behandlingsvejledninger og opdatering af eksisterende samt afdækning af muligheden for, at nye lægemidler - som ikke medfører større klinisk effekt end eksisterende standardbehandling - kan indarbejdes direkte i eksisterende behandlingsvejledninger.
  3. En afdækning af hvordan man fremadrettet opnår transparens om den sagsbehandlingstid, der anvendes, forud for at Medicinrådet modtager den endelige ansøgning fra en virksomhed.
  4. En afdækning af fordele og ulemper ved, at Medicinrådet i større omfang anvender ikke-publicerede data i deres godkendelsesproces af lægemidler til sjældne sygdomme.
  5. En kortlægning af fordele og ulemper ved at ændre opgørelsen af lægemidlers effekt fra merværdi til kvalitetsjusterede leveår (QALY) med henblik på at skabe et mere konsistent grundlag for vurderingen af, hvad der er et rimelig forhold mellem effekt og omkostninger ved anbefalede lægemidler.

Næste skridt er, at de fem fokusområder bliver sendt i høring hos de relevante interessenter.


Der er dog allerede nu enighed om blandt samtlige involverede aktører, at fokuspunktet om behandlingsvejledninger skal prioriteres højt. Det bliver fremadrettet interessant at følge, hvordan Danske Regioner og Medicinrådet vil finde de
ekstra ressourcer til prioritering af udarbejdelse af nye behandlingsvejledninger og opdatering af de eksisterende, særligt henset til at evalueringen fastslår, at Medicinrådet allerede nu har en for høj arbejdsbyrde blandt dets fagudvalgsmedlemmer, og at Medicinrådet fremadrettet bør fokusere yderligere på, hvordan arbejdsbyrden i rådet kan mindskes. Derfor er det også endnu uvist, hvordan Medicinrådet i praksis vil få allokeret ressourcer til at opfylde målet om prioritering af udarbejdelse af behandlingsvejledninger.

Plesner følger Medicinrådets videre udvikling tæt og vil løbende komme med opdateringer på området.

Læs rapporten "Evaluering af Medicinrådet"

Seneste nyt om Life Science

Life Science