Østre Landsret nedsætter Skatteministeriets rentekrav i "beneficial owner"-sag

Østre Landsret har i dag afsagt en yderligere dom i det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks. Landsretten fastslår, at Heavy Transport Holding Denmark var forpligtet til at indeholde kildeskat i forbindelse med en udbytteudlodning til sit moderselskab i Luxembourg. Landsretten vurderer dog samtidig, at det ikke var i overensstemmelse med almindelige retssikkerhedsmæssige principper og princippet om adgang til retfærdig rettergang, at Skatteministeriet havde en praksis om at afslå tilbud om betaling af den omtvistede udbytteskat i en situation som den foreliggende, hvor skatteyderen havde fået medhold i Landsskatteretten, og sagen derefter var blevet indbragt for domstolene af Skatteministeriet. Konsekvensen var, at selskabet ikke skulle betale renter fra det tidspunkt, hvor Skatteministeriet burde have modtaget betalingen. Plesner førte sagen for Heavy Transport Holding Denmark. Dommen forventes anket til Højesteret.

"Beneficial owner"-sagerne handler om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt dansk kildeskat i forbindelse med rente- eller udbyttebetalinger, der typisk er sket til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-lande. Skatteministeriet gør i sagskomplekset gældende, at moderselskaberne ikke er "retmæssige ejere" - "beneficial owners" - af de modtagne renter eller udbytter, men at de retmæssige ejere er hjemmehørende i lande uden for EU og uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorfor de danske selskaber burde have indeholdt kildeskat i forbindelse med betalingerne. Da dette ikke er sket, har de danske selskaber - stadig efter Skatteministeriets opfattelse - handlet "forsømmeligt" og hæfter dermed for skatten.

Over årene har skattemyndighederne rejst godt 150 krav, der beløber sig til flere milliarder kroner.

Helt tilbage i 2011 afsagde Østre Landsret den første dom i dette sagskompleks, hvor landsretten gav medhold til ISS-koncernen, som var repræsenteret af Plesner. Næsten 10 år senere - i maj 2021 - afsagde Østre Landsret så dom i sagskompleksets to første nyere pilotsager - nemlig i to udbyttesager. Østre Landsret gav i den ene sag medhold til skatteyderen (NetApp repræsenteret af Plesner), mens landsretten gav Skatteministeriet medhold i den anden sag (TDC). Begge domme er anket til Højesteret, hvor der er berammet hovedforhandling over 5 dage i december 2022.

I november 2021 afsagde Østre Landsret dom i yderligere to sager om kildeskat af renter. I disse sager blev begge de danske selskaber pålagt at betale kildeskat af renter på gæld til koncernforbundne selskaber. I en af sagerne (Takeda), hvor Plesner repræsenterede det danske selskab, accepterede Østre Landsret, at renternes retmæssige ejer var et selskab i et EU-land (Luxembourg), men landsretten var uenig i Takedas fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Luxembourg. Også disse to sager er anket til Højesteret, hvor hovedforhandling finder sted i april 2023.

I den sag, som Østre Landsret afgjorde i dag, var midlerne fra det danske selskab udloddet til et moderselskab i Luxembourg og derfra ført videre ud af EU. Det var ubestridt, at Heavy Transport Holding Denmark ikke skulle betale udbytteskat efter de dagældende regler, hvis selskabet i stedet havde ført midlerne ud af EU som en likvidationsudlodning. Selvom der ikke var opnået en skattemæssig fordel ved en udlodning sammenlignet med en likvidation, vurderede landsretten, at det luxembourgske moderselskab ikke kunne modtage udbytte skattefrit, når det efter landsrettens vurdering ikke var udbyttets retmæssige ejer.

Derimod gav Østre Landsret det danske selskab medhold i, at selskabet ikke skulle betale renter af udbytteskatten, efter at det i december 2015 stod klart, at Skatteministeriet ikke ville modtage betaling med forbehold om tilbagesøgning. Efter ministeriets opfattelse kunne selskabet kun få lov til at betale og afbryde den løbende rentetilskrivning ved at opgive retssagen mod Skatteministeriet. Samme spørgsmål var til pådømmelse i NetApp-dommen fra 2021, hvor 1 ud af 3 dommere ville lade renterne bortfalde. Men i dommen fra i dag erklærede samtlige landsrettens 3 dommere sig enige med mindretallet i NetApp-dommen og tilføjede, at dette resultat også var i overensstemmelse med almindelige retssikkerhedsmæssige principper og princippet om adgang til retfærdig rettergang. Det rentekrav, som Skatteministeriet ikke fik medhold i, udgjorde flere hundrede millioner kroner. 

Skatteministeriet har flere gange tidligere måttet erkende, at opgørelsen af kravene i beneficial owner-sagerne har været fejlbehæftede. Således har det undervejs i sagsforløbet vist sig, at Skatteministeriets standpunkter både vedrørende skatteprocenten såvel som forrentningens begyndelsestidspunkt ikke var i overensstemmelse med retsgrundlaget.

Advokat Lasse Esbjerg Christensen, som er en del af det team advokater, som varetager beneficial owner-sagerne for Plesners klienter, udtaler:

"Det står klart, at det bliver op til Højesteret at træffe den endelige afgørelse i disse sager, men det er tilfredsstillende at se, at landsretten i sagen her har vurderet, at det ikke er rimeligt, at Skatteministeriet rejser krav om betaling af renter, men samtidig afviser at modtage betaling. Vi mener, at det er vigtigt, at skatteyderne ikke bliver udsat for et urimeligt pres, når de fører sager mod staten om forståelsen af skattelovgivningen"

Læs Plesners nærmere beskrivelse af beneficial owner-komplekset.

Plesners team i dette sagskompleks består af advokaterne Lasse Esbjerg Christensen, Hans Severin Hansen, Søren Lehmann Nielsen, Anders Endicott Pedersen og Mathias Kjærsgaard Larsen.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter