Erhvervsstyrelsen åbner for ansøgning om lønkompensation

For at mindske de økonomiske konsekvenser af coronavirus-krisen har Folketinget den 24. marts 2020 vedtaget lovforslaget om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Erhvervsstyrelsen har nu åbnet op for ansøgninger om lønkompensation.

(Opdateret 30. marts)

Udbredelsen af COVID-19 i det danske samfund såvel som i resten af verden, har medført ikke alene sundhedsmæssige, men også økonomiske problemer. D. 14. marts indgik regeringen (Socialdemokratiet) en trepartsaftale med FH og DA om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Folketinget har d. 24. marts vedtaget lovforslaget (L 141) "Forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19", der implementerer trepartsaftalen mellem regeringen, FH og DA.

Arbejdsgiveren skal indgive en digital ansøgning om lønkompensation på Erhvervsstyrelsens side virk.dk. Der åbnes for for ansøgninger d. 25. marts.

Hvem er omfattet af aftalen?

Aftalen om lønkompensation gælder for alle private virksomheder, herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner. For at en privat virksomhed kan blive berettiget til lønkompensation, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Virksomheden skal i Danmark stå over for at afskedige minimum 30 % af medarbejderstaben, eller
 • Virksomheden skal i Danmark stå over for at afskedige mere end 50 ansatte

En virksomhed kan ikke benytte sig af lønkompensation, såfremt de har hjemsendt medarbejderen uden løn. Det er med andre ord et krav, at virksomhederne betaler fuld løn til medarbejderne. Derudover må en virksomhed, der modtager lønkompensation ikke afskedige medarbejdere.

Hvad indebærer lønkompensation?

Lønkompensation indebærer grundlæggende, at staten betaler en andel af en virksomheds lønudgifter, med de formål at undgå afskedigelser. Størrelsen af lønkompensationen er afhængig af om medarbejderen er funktionær eller ej:

 • Funktionerer: lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønomkostninger. Beløbet kan dog ikke overstige 30.000 kr. pr. ansat
 • Timelønnede: lønkompensationen udgør 90 % af de samlede lønomkostninger. Beløbet kan dog ikke overstige 30.000 kr. pr. ansat
 • Ordningen om midlertidig lønkompensation gælder foreløbigt til og med 8. juni 2020

Hvilken betydning har aftalen for lønmodtagere?

Aftalen om lønkompensation har ikke kun betydning for arbejdsgiveren. Aftalen medfører også ændringer for lønmodtageren. Det gælder særligt at:

 • Medarbejderen skal afholde ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed svarende til 5 dage under lønkompensationsperioden. Såfremt medarbejderen ikke har 5 dages opsparet ferie, kan der tages 5 feriedage fra det nye ferieår, eller afholdes 5 dages tjenestefri uden løn
 • Medarbejderen kan blive hjemsendt med 1 dags varsel, men vil stadig være berettiget til fuld løn

Fleksibel arbejdsdeling – et alternativ til lønkompensation

Som et alternativ til lønkompensation er der blevet indført en ordning, der giver mulighed for en mere fleksibel arbejdsfordeling. En arbejdsfordeling indebærer, at en medarbejders overenskomstansatte arbejdstid bliver nedsat. Modellen kan desuden anvendes på medarbejdere, der ikke er ansat under en overenskomst.
Arbejdsfordelingen kan følge fire forskellige modeller:

 • Arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge
 • Arbejdstiden skal veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed
 • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

Listen betragtes som udtømmende, men der er mulighed for at skifte mellem modellerne undervejs.

Regeringen har ændret Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, hvilket har medført, at arbejdsgiveren lettere kan etablere en arbejdsfordeling. Det er således alene et krav at arbejdsfordelingen anmeldes til Jobcenteret samtidig med, at fordelingen træder i kraft. En arbejdsfordeling kan maksimalt vare 13 uger.

Vi er klar til at hjælpe. Kontakt os på mail eller mobil – også for uformel sparring.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force