Arbejdsudleje med fokus på arbejds- og skatteretlige aspekter samt social sikring

Plesner inviterer til seminar, hvor vi stiller skarpt på danske virksomheders indleje af udenlandsk arbejdskraft med fokus på de arbejds- og skatteretlige aspekter samt social sikring.

Med afsæt i sin bog “Den europæiserede vikar. Arbejdsretlige problemstillinger vedrørende vikarer - for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer” der udkommer i august 2016 fortæller advokat Jacob Falsner om de arbejdsretlige rammer, der gælder ved indleje af vikarer fra udenlandske vikarbureauer. Selv om vikarloven trådte i kraft for mere end 3 år siden, er loven stadig uklar på flere punkter, herunder hvilke pligter der eksempelvis påhviler vikarbureauet i medfør af lovens ligebehandlingsprincip, og hvad gemmer der sig af pligter for brugervirksomheden bag begrebet “kollektive faciliteter og goder”. Jacob giver sit bud på nogle af disse spørgsmål.

Af hensyn til skattebetalingen er det væsentligt at gøre sig klart, om der er tale om arbejdsudleje, når der anvendes arbejdskraft fra udlandet. Mens konstateringen heraf ikke volder vanskeligheder, hvor arbejdskraften indlejes fra et vikarbureau, er dette ikke nødvendigvis tilfældet, hvor arbejdskraften indlejes på anden vis. Den udenlandske arbejdskraft bliver begrænset skattepligtig til Danmark fra første arbejdsdag, og den danske hvervgiver hæfter for skat og eventuelle sociale bidrag. Det særlige ved arbejdsudleje er, at arbejdstageren formelt er ansat hos den arbejdsgiver, der udbetaler lønnen, men at arbejdstageren udfører arbejde for en anden virksomhed (hvervgiveren), der har det endelige ansvar for - og risikoen ved - arbejdsresultatet. Den formelle arbejdsgiver fakturerer hvervgiveren for det udførte arbejde. På seminaret vil vi gennemgå de forhold, som SKAT lægger vægt på, når det skal vurderes, om der er tale om arbejdsudleje, herunder at:
  • Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiver
  • Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret
  • Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får
  • Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren
  • Udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer 
Endvidere vil vi gennemgå den seneste praksis.

Juridisk konsulent Maria Louise Berggreen Pihl fra Udbetaling Danmarks enhed for International Social Sikring gæster Plesner og fortæller om reglerne for social sikring inden for EU/EØS samt Schweiz, herunder de krav der er til virksomheder i forbindelse med udsendelse af medarbejdere til udlandet under dansk social sikring samt om der gælder særlige krav til vikarbureauer. Endeligt belyses problemstillingen vedrørende videreudlejning af medarbejdere under udsendelse til udlandet.

Oplægsholdere

Advokat Jacob Falsner, Plesner
Advokat Mette Christina Juhl, Plesner
Juridisk Konsulent Maria Louise Berggreen Pihl, Udbetaling Danmark

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter