Nye retningslinjer for flexleasingordningen

SKAT udsendte den 25. november 2010 et styresignal (SKM2010.748.SKAT) med nærmere retningslinjer vedrø­rende SKATs krav til flexleasingaftalers indhold og udform­ning. Dette styresignal er udsendt i en revideret version den 13. januar 2011 (SKM2011.27.SKAT), hvor kravene til ud­formningen af flexleasingaftaler er lempet i forhold til den tidligere version af styresignalet.

Folketinget har desuden ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 vedtaget lovforslag L 23/2010, der ændrer betingel­serne for den løbende forrentning af den resterende registre­ringsafgift for køretøjer, der indgår under flexleasingordnin­gen.

Når et køretøj indregistreres eller tages i brug af en per­son eller et selskab, der er bosiddende eller hjemhørende i Danmark, skal der som udgangspunkt betales fuld regi­streringsafgift.

Efter flexleasingreglerne kan leasingvirksomheden i stedet ansøge om at betale en forholdsmæssig registre­ringsafgift for leasede køretøjer svarende til den tidsbe­grænsede periode, som leasingkontrakten dækker.

Hvad indebærer flexleasingordningen?

Efter registreringsafgiftslovens § 3 b kan der for køretøjer, der ejes af en leasingvirksomhed, betales en forholdsmæs­sig registreringsafgift.  Der afregnes således kun registre­ringsafgift for de måneder, som leasingkontrakten vedrører.

 

Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder, og afgiften betales på én gang for hele periodens varighed.

 

Afgiften udgør en fastsat takst på ½-2 % pr. måned alt efter bilens alder samt en forrentning af den del af den samlede beregnede registreringsafgift, der resterer til betaling. Forrentningen skete frem til 1. januar 2011 med den senest offentliggjorte udlånsrente fastsat af Nationalbanken med et tillæg på 2,3 %.

 

Lov nr. 1361 af 8. december 2010 har nu ændret forrent­ningssatsen, så denne i stedet fastsættes til den senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinsti­tutter til ikke-finansielle selskaber fra Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen.

Betingelserne for at anvende flexleasingordningen  

SKAT har med styresignalet præciseret retningslinjerne for behandlingen af ansøgninger om betaling af en for­holdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjerne.

Efter styresignalet prøver SKAT, om lovens formelle krav er overholdt, om der materielt foreligger en aftale om leasing vedrørende det køretøj, der skal afgiftsberigti­ges, og om køretøjet er ejet af en leasingvirksomhed.

De formelle krav

Efter styresignalet forudsætter en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, at følgende krav er opfyldt:

 • Leasingaftalen skal være skriftlig og dateret.   Skriftlighedskravet kan opfyldes digitalt, hvis det sker på en måde, hvor der ikke er mulighed for at ændre på aftalen efter afsendelsen til SKAT, og hvor det ikke vil medføre særlige om­kostninger for SKAT at gøre sig bekendt med af­talens indhold
 • Aftalen skal være på dansk eller være ledsaget af en autoriseret oversættelse til dansk fra ori­ginalsproget
 • Leasingtager og leasinggiver skal være identifi­ce­ret i aftalen, som minimum ved navn og bo­pæl
 • Det leasede køretøj skal også være identificeret i aftalen. SKAT skal desuden oplyses om køre­tøjets stelnummer. Aftalen kan omfatte andet end en aftale om leasing af et køretøj, f.eks. om køb af en anhænger til det leasede køretøj. Den del af aftalen, der omfatter leasing af køretøjet, skal dog være let at identificere 
 • Leasingperiodens længde skal fremgå af aftalen og skal være angivet fra dato til dato. Det accep­teres dog, at leasingperiodens længde er angi­vet som en nærmere bestemt periode regnet fra tidspunktet for registrering af det leasede køretøj i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Leasingaftaler for en periode på under 30 dage vil blive afvist
 • Aftalen skal være klar. En aftale, hvor vilkårene er opdelt på flere aftaleforhold, kan derfor ikke danne grundlag for en tilladelse, og ansøgnin­gen vil blive afvist  
 • Leasingydelserne skal angives med forfaldstids­punkter for de enkelte ydelser. En lea­singaftale, hvor der ikke sker løbende betaling over lea­singperioden, eventuelt med variable beløb, godkendes ikke af SKAT 
 • Hvis leasingtager skal betale leasingydelser eller andre ydelser i henhold til leasingaftalen ved overdragelse af et aktiv (f.eks. en bil) til leasing­virksomheden, skal værdiansættelsen for dette aktiv samt grundlaget herfor også angives i lea­singaftalen eller i et bilag hertil
 • Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og/eller en købepligt, og i så fald angive de nærmere betingelser herfor
 • Der skal være aftalt vilkår for opsigelse af leasing­aftalen i leasingperioden, og disse vilkår skal fremgå af leasingaftalen
 • Det er desuden en grundlæggede forudsætning for tilladelsen, at hele leasingaftalen vedrø­rende køretøjet fremlægges for SKAT, og der må således ikke udelades vilkår, der kan påbe­råbes af parterne i det interne forhold mellem leasinggiver og leasingtager

Det behøver ikke - som det var angivet i styresignalet af 25. november 2010 - fremgå af leasingaftalen, hvilken vurdering af køretøjets afgiftspligtige værdi parterne har lagt til grund ved aftalens indgåelse, ligesom grundlaget for beregningen af leasingydelsen og for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift heller ikke skal fremgå direkte af leasingaftalen.

Desuden er der heller ikke i det reviderede styresignal stillet krav fra SKATs side om, at køretøjets forventede restværdi ved aftalens ophør skal fremgå af leasingafta­len.

SKAT pointerer dog i det reviderede styresignal, at lea­singvirksomheden efter anmodning har pligt til at oplyse SKAT om disse forhold. 

Den krævede dokumentation danner grundlag for SKATs materielle prøvelse af, om der foreligger en leasingaftale.

Den materielle prøvelse

Kernen for den materielle prøvelse er, hvorvidt der fore­ligger en leasingaftale for køretøjet.

Derudover foretages en prøvelse af, om leasingaftalen vedrører et køretøj, der er ejet af en leasingvirksomhed, og om leasingtager er bosiddende eller hjemmehørende i Danmark.

Leasingaftalen

Som et led i prøvelsen af leasingaftalen vil SKAT foretage en konkret vurdering af, om det er leasinggiveren eller leasingtageren, der besidder ejendomsretten til køretøjet.

SKAT vil lægge vægt på:

 • Hvem der har sædvanlige ejerbeføjelser over køre­tøjet og dermed kan råde faktisk og retligt over køretøjet  
 • Hvem der bærer den økonomiske risiko for køre­tøjet
 • Hvem der reelt finansierer anskaffelsen af køretø­jet og
 • Om leasingaftalen indeholder usædvanlige beta­lingsvilkår

SKAT vil således bl.a. påse, at aftalen indeholder et sæd­vanligt finansieringselement.

Hvis leasingtageren forudbetaler et depositum, en sikker­hedsstillelse eller en anden forudbetaling, som svarer til hele eller en væsentlig del af de samlede leasingydelser, vil der ifølge SKAT ikke være tale om en leasingaftale med et sædvanligt finansieringselement.

I sådanne tilfælde vil SKAT efter en konkret bedømmelse anse leasingtageren for at være den reelle ejer af køretø­jet, så der ikke foreligger en aftale om leasing af køretøjet, men derimod en maskering af, at leasingtageren reelt selv har betalt den fulde købesum for køretøjet, selv om par­terne giver indtryk af, at leasingvirksomheden har købt bilen og leaset den til leasingtageren. I sådanne tilfælde vil den formelle indregistrering af køretøjet med leasingvirk­somheden som ejer ikke blive tillagt vægt.

Aftalen kan også indeholde bestemmelser om leasingta­gers køberet eller købepligt til køretøjet, der enten i sig selv eller ud fra en samlet vurdering vil føre til, at SKAT anser leasingtageren - og ikke leasinggiveren - for at være den reelle ejer af køretøjet.

Den præcise afgrænsning af, hvornår der er tale om en maskeret kreditkøbsaftale, har imidlertid indtil nu voldt store problemer i praksis - særligt for "sale-and-lease-back"-arrangementerne - da afgrænsningen mellem en leasingaftale og en kreditaftale ifølge den hidtidige prak­sis beror på en afvejning af en række kriterier.

Ifølge styresignalet vil et "sædvanligt" vilkår om leasing­tagerens køberet, anvisningsret og/eller købepligt til køretøjet til en stipuleret restværdi, der svarer til køre­tøjets forventede nedskrevne værdi på udløbstidspunk­tet, normalt blive godkendt, idet SKAT forudsætter, at værdiansættelsen er fastsat på baggrund af en objektiv vurdering af prisen for et køretøj af den pågældende art og alder.

Er køretøjet ejet af en leasingvirksomhed?

Ordningen omfatter efter loven kun køretøjer, der er ejet af en leasingvirksomhed.

SKAT angiver i den forbindelse i styresignalet, at det er et krav, at leasinggiveren skal drive erhverv ved leasing af køretøjer. Leasinggiver kan dog sideløbende drive andet erhverv.

SKAT indfortolker endvidere også i lovens krav om, at køretøjet skal være ejet af en leasingvirksomhed, at også den enkelte leasingaftale skal være indgået på markeds­mæssige vilkår.

Herunder vil SKAT foretage en vurdering af, om værdien af de leasingydelser, der efter aftalen skal betales af leasing­tageren, giver leasinggiveren en sædvanlig forrentning af den kapital, leasinggiveren har bundet ved leasingaftalen, og at de aftalte leasingydelser endvidere giver dækning for en sædvanlig fortjeneste til leasingvirksomheden.

Hvis disse forhold ikke kan accepteres af SKAT, godkendes ansøgningen om betaling af forholdsmæssig registre­rings-afgift ikke.

De nærmere retningslinjer for, hvornår der er tale om en "sædvanlig" forrentning af leasinggivers investering, og hvad der kan betegnes som en "sædvanlig" fortjeneste i forhold til det enkelte leasingforhold, er dog ikke angivet i styresignalet.

Dette må bero på en vurdering ud fra branchens stan­darder.

SKAT's styresignaler kan læses på www.skat.dk.