Multimedieskatten er nu afskaffet

Som følge af vedtagelsen af lovforslag, L31, den 21. december 2011 er reglerne om multimedieskat nu afskaffet med virkning fra 1. januar 2012.

Overgangsordning for eksisterende "bruttolønsordninger"

Overgangsreglens indhold

Der er indført en overgangsregel for aftaler om bruttolønsordninger, der er indgået senest den 31. december 2011, og som løber frem til og med indkomståret 2014, hvis ordningen vedrører goder, der efter de gældende regler ville være omfattet af multimedieskatten. Overgangsreglen indebærer, at medarbejdere, der har en computer med tilbehør stillet til rådighed under en eksisterende ordning, vil blive beskattet, som om der var stillet en fri telefon til rådighed efter de nye regler om fri telefon.

Det betyder, at hvis en medarbejder under en eksisterende ordning (hvor aftalen er indgået inden 31. december 2011) har fået stillet en computer med tilbehør til rådighed og en fri telefon og/eller en internetforbindelse, vil medarbejderen nu skulle beskattes efter reglerne om fri telefon. Værdien af fri telefon udgør kr. 2.500, og det vil være denne værdi, som medarbejderen vil blive beskattet af i de indkomstår, hvor denne ordning består. Da værdien af multimedier efter de hidtil gældende regler udgør kr. 3.000, vil dette således medføre en skat­tebesparelse i forhold til disse regler.

Anvendelsen af overgangsreglen er betinget af, at udstyret er fysisk leveret inden den 29. februar 2012.

Ekstra goder?

I betænkningen til det netop vedtagne lovforslag er det præciseret, at der er en grænse for, hvor mange goder en medarbejder kan få stillet til rådighed fra en arbejdsgiver uden yderligere beskatning. Hvis en medarbejder, som har fået stillet ovennævnte goder til rådighed under overgangsordningen, får yderligere goder stillet til rådighed i det samme indkomstår, f.eks. en ekstra fri telefon, uden at der er en særlig arbejdsmæssig begrundelse herfor, så vil medarbejderen blive beskattet af markedslejen af den frie telefon. Disse retningslinjer svarer i øvrigt til de retningslinjer, der var gældende efter de hidtil gældende regler om multimedieskat.

Lovforslagets nye regler om beskatningen af multimedier

Genindførelse af reglerne om fri telefon

Hvis arbejdsgiveren stiller en telefon til rådighed for med­arbejderen, som er nødvendig for udførelsen af arbej­det, vil dette ikke udløse beskatning hos medarbejderen. Dette gæl­der også, selv om der er tale om en mobiltelefon, der kan tages med hjem, hvis der indgås en tro og love-erklæ­ring mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at telefo­nen kun anvendes som arbejdstelefon, og arbejdsgi­veren fører en vis kontrol med, at denne aftale overholdes. Dette indebærer efter Skatteministeriets tilkendegivelser under lovbehandlingen, at der skal føres en overordnet kontrol med, om medarbejderne overholder den indgåede aftale, således at arbejdsgiveren kan nøjes med at holde øje med, om der pludseligt sker væsentlige afvigelser fra medarbejderens ”sædvanlige samtalemønster” uden nogen arbejdsmæssig grund, eller om medarbejderne afholder deres private udgifter gennem telefonen, f.eks. via indholdstakserede sms'er, donation af penge til indsamlinger osv.

Hvis medarbejderen anvender telefonen som en privat telefon, eller arbejdsgiveren vælger at stille en tele­fon til medarbejderens private rådighed, vil medarbejderen blive beskattet af værdien af fri telefon, der udgør kr. 2.500 om året. Denne værdi omfatter selve telefonen, abonne­ments­udgifter, samtaletakst og diverse telefonydelser, der er en del af abonnementet. Efter lovforslaget kan medarbejderens egne telefonudgif­ter ikke - som det tidligere var tilfældet - reducere beskat­ningen af fri telefon. Der vil dog blive givet en "ægtefælle­rabat", hvis begge ægtefæller beskattes af fri telefon, på 25% pr. ægte­fælle.

Hvis telefonen er erhvervet gennem en bruttolønsordning, vil det have formodningen imod sig, at telefonen er en arbejds­telefon, og medarbejderen vil derfor blive beskattet af vær­dien af fri telefon.

Internetadgang i hjemmet

En arbejdsgiverbetalt internetforbindelse vil kunne installe­res uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen, hvis der gennem denne forbindelse generelt er adgang til de samme funktioner og dokumenter, som medarbejderen har adgang til på arbejdspladsen. Udgifterne, der skattefrit kan afholdes af arbejdsgiveren, er engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen og udgifter, der sæd­vanligvis er en del af abonnementet.

Hvis medarbejderen ikke har adgang til arbejdsgiverens net­værk i samme omfang som på arbejdspladsen, vil med­arbej­deren blive beskattet af værdien af fri telefon. Hvis med­arbejderen også har en fri telefon, vil den skatteplig­tige værdi dog ikke kunne overstige kr. 2.500 årligt i alt for begge goder, idet der er tale om en samlet beskatning for fri telefon og fri internetforbindelse.

Hjemmearbejdsplads

Medarbejderen vil kunne få en hjemmearbejdsplads (dvs. en computer med tilbehør) stillet til rådighed uden skat­temæs­sige konsekvenser for medarbejderen, hvis dette er arbejds­mæssigt begrundet.

Hvis computeren med eventuelt tilbehør stilles til rådighed for medarbejderens udelukkende private brug eller uden arbejdsmæssig begrundelse i øvrigt, vil medarbejderen være fuldt skattepligtig af markedsværdien af godet.

Stilles computeren m.v. til rådighed under en brut­toløns­ordning, er der en formodning for, at godet overve­jende er stillet til rådighed til privat brug, og der indføres en særlig værdiansættelsesregel for disse ordninger, hvorefter med­ar­bejderen bliver skattepligtig af en værdi svarende til 50% af nyprisen af udstyret i hvert indkomstår, hvor medarbej­deren har dette til rådighed.

Hvis hjemme­arbejdspladsen således er til rådighed i over 2 år, bliver medarbejderen beskattet med en højere værdi end udstyrets reelle markedsværdi. Muligheden for et lig­nings­mæssigt fradrag på op til kr. 3.500 for selv at finan­siere sin hjemmearbejdsplads genindføres ikke.

For yderligere information kontakt advokat, associeret partner Jakob Krogsøe, eller advokatfuldmægtig Nina Legaard Kristensen, begge Skatter og afgifter. Begge kan endvidere kontaktes på telefon 33 12 11 33.