EU-Domstolen afsiger dom i sag om databasebeskyttelse

EU-Domstolen har afsagt dom i sagen vedrørende muligheden for at opnå ophavsretlig beskyttelse af databaser, i den konkrete sag fodboldkampprogrammer. Generaladvokatens udtalelse af 15. december 2011 er tidligere omtalt, og Domstolen fulgte i det store hele denne udtalelse.

Domstolen udtalte således, at den ophavsretlige beskyttelse af databaser knytter sig til deres struktur og ikke deres indhold. En database kan derfor opnå ophavsretlig beskyttelse, hvis den gennem udvælgelsen eller struktureringen af indholdet udgør ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse, hvilket indebærer, at ophavsmanden gennem udvælgelsen og struktureringen af det data, som databasen indeholder, på original vis udtrykker sine kreative evner ved at foretage frie og kreative valg, og dermed sætter sit personlige præg. Det ses herved, at Domstolen ligesom Generaladvokaten lægger sig hermed i forlængelse af sin afgørelse af 1. december 2011 i sag C-145/10 "Painer".

Derimod er det uden betydning for beskyttelsen af databasen, om det data, der indgår i databasen, i sig selv udgør ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Dette kan naturligvis godt isoleret set være ophavsretligt beskyttet, selvom databasen som sådan ikke er.

Læs Domstolens dom her: eur-lex.europa.eu.