Journalister dømt for optagelser med skjult kamera på plejehjem - Højesterets dom af 21. februar 2012

To journalister blev i 2010 ved Østre Landsret idømt dagbøder for uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger. Den ene journalist havde i samarbejde med sin journalistiske leder søgt ansættelse på plejehjemmet Fælledgården for derved at få adgang til at dokumentere og videregive oplysninger om kritisable forhold på plejehjemmet.

Journalisten foretog under sin kortvarige ansættelse på Fælledgården en række optagelser med skjult kamera uden at indhente samtykke fra plejehjemmets beboere. Optagelserne viste bl.a. beboerne i intime situationer, herunder personalets bistand med intim hygiejne og toiletbesøg.

Ved ankesagen i Højesteret fandt retten, at optagelserne indeholdt fortrolige oplysninger om Fælledgårdens beboere, og at journalisten var underlagt tavshedspligt.

Det var ubestridt, at videregivelse af oplysningerne skete til brug for en tv-udsendelse, der omhandlede spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse, men Højesteret fandt dog, at optagelserne, der blev videregivet, indebar grove krænkelser af beboernes privatliv.

Ved sin afvejning af hensynet til de pågældende beboere over for hensynet til ytringsfrihed, jf. straffeloven § 152, stk. 1, jf. § 152 e, nr. 2 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, fandt Højesteret, at hensynet til at belyse de mulige kritisable forhold på Fælledgården ikke berettigede de ovenfor nævnte krænkelser af beboernes privatliv.

Højesteret bemærkede desuden, at kritikken over, at beboere lå med samme ble i meget lang tid, og kritikken over, at der forekom tryksår, kunne have været fremført uden at bringe disse optagelser.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom på 10 dagbøder af 500 kr. til hver af de tiltalte.

Læs hele dommen her: domstol.dk.