Patent for 2. medicinsk indikation til bekæmpelse af fiskelus savnede nyhedsværdi

Sø- og Handelsretten fastholdt i en sag ophævelsen af et patent med en påstået "2. medicinsk indikation". Patentet angik en kemisk forbindelse til bekæmpelse af fiskelus, og det blev kendt ugyldigt, fordi det ikke havde nogen nyhedsværdi.

Fiskelus er parasitter, der angriber fisk, og udgør et særligt problem i forbindelse med lakseopdræt. Sagsøger havde tidligere fået patent på en metode til bekæmpelsen af fiskelus, men det viste sig senere, at metoden også var effektiv overfor fiskelus, som endnu ikke var fuldt udviklede. På denne baggrund søgte og opnåede sagsøger (Vericore) patent på en metode, der også bekæmpede fiskelus i deres tidlige livsfaser.

EPO's Technical Board of Appeal ophævede imidlertid i 2006 det parallelle søster patent på grund af manglende nyhed. Der blev ligeledes gjort indsigelse mod Vericores danske patent, og Patent- og Varemærkestyrelsen kendte i 2008 patentet for ugyldigt. Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede afgørelsen med henvisning til den manglende nyhedsværdi.

Vericore indbragte sagen for Sø- og Handelsretten, men også her blev patentet kendt ugyldigt på grund af manglende nyhedsværdi, da opfindelsen hverken angik en anden sygdom eller en anden patientgruppe, der kunne skelnes fra Vericores første patent. Der var således blot tale om en opdagelse.

Det bemærkes, at der fortsat kan ske patentering af krav af typen "2. medicinsk indikation", hvis de nævnte krav er opfyldt.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her: domstol.dk.