Løbende lønudbetaling til fritstillet direktør var reelt betaling af restkøbesum for virksomhed - Direktøren havde ret til at drive konkurrerende virksomhed i "fritstillingsperioden"

En direktør indgik i oktober 2009 aftale om salg af sine anparter i virksomheden Indoor Marketing til sin kompagnon.

Direktøren havde under forhandling om den endelige aftale selv foreslået, at han skulle pålægges en kundeklausul mod betaling af 25.000 kr. pr. måned i klausulens løbetid. Forslaget blev afvist af Indoor Marketing, der ikke ønskede at betale herfor. Den endelige aftale indeholdt herefter hverken kunde- eller konkurrenceklausul.

Aftalen indebar, at direktøren blev fritstillet og modtog 4.750.000 kr. i afståelsessum samt en løbende betaling på 38.000 kr. om måneden til og med 30. november 2010. Direktøren kunne efter aftalen selv vælge mellem at modtage den løbende betaling som løn eller at sende en månedlig faktura lydende på 38.000 kr.

Kontrakten indeholdt en passus om, at "De skattemæssige konsekvenser for en part er den anden part uvedkommende, herunder også såfremt SKAT måtte omklassificere lønnen til tillæg til købesummen for anparterne".

Indoor Marketing betalte herefter de første fakturaer, men da Indoor Marketing blev bekendt med, at direktøren i november 2009 havde stiftet en konkurrerende virksomhed, ophævede Indoor Marketing aftalen om udbetaling af 38.000 kr. pr. måned, idet virksomheden mente, at direktøren havde handlet i strid med den loyalitetspligt, der måtte gælde i fritstillingsperioden.

Direktøren anlagde herefter sag mod Indoor Marketing med påstand om, at virksomheden skulle betale de månedlige ydelser i hele fritstillingsperioden.

Retten fandt, at der, trods den ansættelsesretlige terminologi i overdragelsesaftalen om "fritstilling" og løbende betaling af "løn" efter aftalen, reelt havde været tale om betaling af restkøbesummen for direktørens anparter.

Retten fastslog herefter, at direktøren i "mangel af udtrykkelig aftale om det modsatte" var berettiget til at påbegynde egen konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden.

Indoor Marketing blev derfor dømt til at betale de resterende månedlige ydelser.

Dommen viser endnu en gang, at markedsføringslovens beskyttelse mod tidligere samarbejdspartneres opstart af konkurrerende virksomhed er meget beskeden. Det er derfor meget vigtigt, at man indgår passende konkurrencebegrænsende aftaler.

Læs hele dommen her: domstol.dk.