Ophavsret - EU-Domstolen fortolker Infosoc-direktivets regel om midlertidige kopier

EU-Domstolen er kommet med en afgørelse, der fortolker Infosoc-direktivets (nr. 2001/29) regel om midlertidige kopier. Sagen mellem firmaet Infopaq International A/S og Danske Dagblades Forening angik, om Infopaq, der drev virksomhed med overvågning og analyser af medier, anvendte en metode, der indebar en ophavsretskrænkelse.

Mere præcist havde Infopaq udviklet et computersystem, der automatisk læser og udarbejder resuméer af indscannede fysiske artikler fra forskellige dagblade. Når resuméerne er udarbejdet, bliver de indscannede filer slettet, og resuméerne bliver herefter sendt til Infopaqs kunder.

Danske Dagblades Forening havde det synspunkt, at dette udgjorde en ulovlig eksemplarfremstilling af artiklerne, mens Infopaq mente, at dette var hjemlet i ophavsretslovens § 11a, der implementerer Infosoc-direktivets artikel 5, stk. 1.

Selv­om avisartikler og lignende er ophavsretligt beskyttet, er det ikke i sig selv en krænkelse at lave et resumé af dem, men det vil som udgangspunkt udgøre en krænkelse at indscanne artiklerne som beskrevet, da de herved kopieres over på en fil på computeren. Der gælder dog en undtagelse hertil, såfremt der er tale om en midlertidig kopi. Efter Infosoc-direktivets artikel 5, stk. 1 (se ophavsretslovens  § 11a), er det i den forbindelse også et krav, at kopien indgår som et væsentligt element i en teknisk proces, og

1)  at kopien tages uden menneskelig indgriben,
2)  at kopien har til formål at muliggøre en lovlig brug af materialet, og
3)  at kopien ikke har en selvstændig økonomisk værdi.

Domstolen fastslog, at den første betingelse var opfyldt, selvom det var et menneske, der indscannede artiklerne. Dette var ikke et led i selve den tekniske proces, men kun en igangsættelse af den.

Den anden betingelse blev anset for opfyldt, da kopieringen skete som led i lovlig udarbejdelse af et resumé.

Vedrørende den tredje betingelse fastslog Domstolen, at kopiering ikke havde en selvstændig økonomisk værdi, da Infopaqs økonomiske gevinst lå i anvendelsen af de færdige resuméer, ikke i de midlertidige kopier. Det var uden betydning, at processen indebar en rationaliseringsgevinst for Infopaq.

Afgørelsen viser, at undtagelsen om midlertidige kopier skal fortolkes ganske rummeligt, og at ikke en hvilken som helst kopi af et værk, der sker som et led i en proces med et i øvrigt lovligt formål, fanges af rettighedshaverens ophavsret.

Se EU-Domstolens kendelse her.