Varsling af gebyrstigninger

Forbrugerombudsmanden har den 17. januar 2013 udsendt en nyhed om en sag vedrørende pengeinstitutters mulighed for at pålægge deres kunder nye gebyrer.

I sagen havde en sparekasse indført et såkaldt "adviseringsgebyr" på 15 kr., der skulle betales af kunder, der via netbank eksempelvis overførte penge til konti i andre pengeinstitutter.

Ifølge betalingstjenesteloven skal den, der udby­der en betalingstjeneste (dette kan eksempelvis være en netbank, et betalingskort eller lignende, der muliggør betalingstransaktioner) give bru­geren en række oplysninger ved indgåelse af af­talen, eksempelvis størrelsen af eventuelle ge­byrer og vekselkurser. Hvis der er tale om en lø­bende aftale, skal ændringer i aftalen varsles mindst 2 måneder, inden ændringerne træder i kraft, hvilket også er den mindste frist, som ud­byderen af tjenesten kan opsige aftalen med over for brugeren. Brugeren kan derimod altid opsige aftalen med mindst 1 måneds varsel

I den konkrete sag kritiserede Forbrugerom­budsmanden, at sparekassen ikke korrekt havde varslet adviseringsgebyret og fandt, at gebyret skulle betales tilbage til brugerne. Ligeledes kriti­serede han, at sparekassens netbankaftale gav sparekassen mulighed for at opsige aftalen med kunderne med 1 måneds varsel og ikke de fore­skrevne 2 måneder.

Det er ikke kun pengeinstitutter, der er underlagt regler vedrørende gebyrer. Markedsføringslovens § 15 indeholder generelle regler herom:

  • Betingelserne for at ændre gebyrerne til ugunst for forbrugeren skal være klart frem­hævet i aftalen 
  • Ændringer skal altid varsles med en rimelig frist (dvs. ikke nødvendigvis 2 måneder, som ved betalingstjenester) 
  • Hvis ændringen er væsentlig, skal varslingen ske ved individuel kommunikation til forbru­geren (dvs. ikke blot ved eksempelvis en ny­hedspost på en hjemmeside)

Forbrugerombudsmandens nyhed kan læses her

Forbrugerombudsmandens vejledning om de ge­nerelle regler for gebyrer kan findes her