Import af 7 falske Rolex-ure fra Kina

Sø- og Handelsretten afsagde den 13. marts 2013 dom i en sag, hvor sagsøgte havde købt først 3 og senere 4 falske Rolex-ure til ca. 70-80 dollar stykket. Sagsøgte påstod, at urene kun var købt til hans egen og en bekendts familie.

Retten fandt dog, at importen måtte anses for at være af erhvervsmæssig karakter grundet antal­let af importerede ure. Urene kunne derfor de­strueres, sagsøgte skulle betale vederlag og er­statning på samlet 35.000 kr. til Rolex, og sag­søgte skulle herudover betale sagens omkostnin­ger på 36.660 kr. til Rolex.

Da Rolex aldrig vil give tilladelse til, at andre kan producere Rolex-ure, fandt retten det ikke rele­vant at forholde sig til størrelsen af en fiktiv og hypotetisk licensafgift. Der kunne heller ikke ta­ges hensyn til de ægte ures udsalgspris, da urene utvivlsomt var kopiprodukter. I stedet blev der lagt vægt på vigtigheden af dommens af­skrækkende og forebyggende effekt.

Dommen er i tråd med tidligere praksis, se ek­sempelvis her den i IP Update tidligere omtalte Sø- og Handelsrets dom af 3. maj 2012, hvor det blev fastslået, at import af 5 varemærkefor­falskede ure måtte anses for at være af er­hvervsmæssig karakter.

Imidlertid er den nye afgørelse bemærkelsesværdig derved, at der pålægges en væsentligt større erstatning og ve­derlag.

Dommen kan læses her.