Ny opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledning til cookiereglerne

Den 15. april 2013 kom Erhvervsstyrelsens længe ventede opdatering af styrelsens vejled­ning fra december 2011 til cookiebekendtgørel­sen.

De 44 sider ændrer med Erhvervsstyrelsens egne ord ikke på fortolkningen af de essentielle krav til information og samtykke til brug af cookies mv., men indeholder præciseringer og indarbejder bl.a. Artikel 29-gruppens udtalelse om cookies (WP 194) i vejledningen. Herudover indeholder vejledningen som noget nyt også en teknisk guide, der kan anvendes ved gennemgang af ens hjemmeside for at sikre overensstemmelse med cookiereglerne.

Det gælder således fortsat, at det er ikke nød­vendigt at indhente et udtrykkeligt samtykke til brugen af cookies, f.eks. ved klik på en knap el­ler afkrydsning af en boks. Det er tilstrækkeligt, at samtykket gives ved brugerens fortsatte brug af hjemmesiden efter at have modtaget informa­tion om cookies på siden (den såkaldte "Euro-Park"-model).

Erhvervsstyrelsen accepterer, at den information om cookies på hjemmesiden, der skal gives til brugeren, er lagdelt. Det betyder, at indehaveren af hjemmesiden ikke skal præsentere alle oplys­ninger på én gang. Erhvervsstyrelsen kræver dog, at de væsentligste oplysninger, dvs. oplys­ninger om de anvendte cookies' formål, og hvem der anvender cookies, gives før sam­tykket ind­hentes.

Ved brug af links mv. kan hjemmesideindeha­ve­ren stille de øvrige oplysninger om brugen af cookies til rådighed og derved skabe en lagdeling af informationen. Piktogrammer, dvs. illustrative symboler, eller andre tydeligt markerede ind­gange til information om brug af cookies, kan understøtte lagdelingen af information, men disse virkemidler kan ikke i sig selv opfylde kra­vet om umiddelbar tilgængelig information.

Erhvervsstyrelsen giver følgende eksempel på en tekst, der lever op til styrelsens krav til informa­tion i første lag:

"Vi bruger cookies til statistik og målrettet mar­kedsføring også fra os selv og vores annoncører - se her hvilke. Læs her mere om vores brug af cookies, herunder, hvordan du fravælger brug af cookies."

Anvendes flere cookies til samme formål, er det, som eksemplet viser, tilstrækkeligt blot at an­give, hvilke formål i den første information der gives.

Et væsentligt udestående i perioden op til den nye vejledning har været, på hvilket tidspunkt cookies må sættes. Erhvervsstyrelsen har ved flere lejligheder mundtligt oplyst, at kravet om forudgående samtykke skal fortolkes således, at cookies ikke må sættes før første klik på hjem­mesiden. Kravet, der også er gengivet i vejled­ningen, er angiveligt meget vanskeligt at styre rent teknisk, hvilket har givet anledning til kritik fra mange organisationer over for myndig­hederne i EU-landene og Kommissionen.

På grund af uenighed i EU om fortolkningen og håndhævelsen af dette krav, vil Erhvervsstyrel­sen dog ikke håndhæve kravet om forudgående samtykke, før spørgsmålet er afklaret af Kom­missionen.  

I stedet vil man særligt se på, om hjemmeside­ejeren giver fyldestgørende information til bru­geren om hjemmesidens anvendelse af cookies, samt information om mulighed for accept/afvis­ning af cookies. I første omgang vil styrelsen fo­kusere på virksomheder og offentlige myndighe­der, der har gjort intet eller meget lidt for at overholde bekendtgørelsen.

Erhvervsstyrelsen har tidligere oplyst, at myndig­heden - efter en informationskampagne i første halvår - vil begynde at håndhæve reglerne i ef­teråret 2013.

Erhvervsstyrelsen lægger vægt på, at der på om­rådet sikres en ensartet tilgang i EU, både hvad angår fortolkning og håndhævelse af reglerne. Dette kan have nogle interessante perspektiver, idet navnlig databeskyttelsesmyndighederne, som dette traditionelt hører under i andre EU-lande, håndhæver reglerne på forskellig vis.

Læs vejledningen her.