Nye fogedforbudsregler - del 1

De nye fogedforbudsregler, der tidligere er om­talt her i IP Update, træder i kraft den 1. juli 2013. Loven svarer i store træk til Retsplejerå­dets forslag.

De væsentligste ændringer i forhold til de nu­gældende regler kan opsummeres således:

Sø- og Handelsretten får kompetence til at træffe midlertidige afgørelser i de sager, der er om­handlet af dens kompetence, dvs. især sager vedrørende immaterialretskrænkelser, sager vedrørende overtrædelse af konkurrenceloven samt sager, hvor fagkundskab til erhvervsforhold er af væsentlig betydning.

Den saglige kompetence til at nedlægge forbud flyttes fra rettens fogedafdeling til retsafdelin­gen. Teknisk set er der derfor ikke længere tale om et fogedforbud, men om en midlertidig afgø­relse truffet af retten.

De midlertidige afgørelser udvides til ikke blot at omfatte forbud, men tillige påbud, hvorefter det kan påbydes parten at gøre eller tåle noget, ek­sempelvis tilbagekalde krænkende produkter fra handlen eller ompakke/ommærke dem. Under den nugældende ordning er der kun mulighed for at pålægge accessoriske pligter i tilknytning til et forbud.

Det bliver muligt at undergive en sag om midler­tidig afgørelse kollegial behandling i retten, her­under eventuelt med sagkyndige retsmedlem­mer.

Det bliver muligt at indgive begæring om en midlertidig afgørelse på det sted, hvor krænkel­sen er begået. Efter de nugældende regler skal en begæring om fogedforbud som hovedregel indgives på det sted, hvor krænkeren er hjem­mehørende. I praksis vil dette have meget stor betydning, bl.a. i forbindelse med messer, hvor der nu vil kunne gennemføres en sag om en midlertidig afgørelse i den retskreds, hvor mes­sen finder sted.

Endelig medfører lovændringen, at den såkaldte justifikationssag, der efter de nugældende regler skal anlægges senest 2 uger efter, at et fogedforbud er blevet nedlagt, indskrænkes til nu kun at omfatte realiteten. En nærmere uddybning af dette vil følge i del 2 til dette indlæg.

Herudover skal justifikationssagen først anlægges 2 uger efter, at en midlertidig afgørelse om forbud er endelig, dvs. typisk når fristen for at appellere afgørelsen på 4 uger er udløbet, fra det tidspunkt, hvor appel er frafaldet, eller efter afslutningen af en eventuel appelsag.

Den endelige lov om de nye fogedforbudsregler kan læses her.