Rettighederne til varemærker fulgte med, da selskabet Poul Stig Briller A/S blev solgt

Sø- og Handelsretten har afsagt dom i en sag, hvor Poul Stig Holding A/S ("PSH") - stiftet af brilledesigneren Poul Stig - solgte selskabet Poul Stig Briller A/S ("PSB") til MC Axel Holding A/S. I forbindelse med sagen blev det lagt til grund, at PSB på salgstidspunktet havde taget varemær­kerne POUL STIG og POUL STIG BRILLER i brug, men at de ikke var registrerede, samt at PSB var indehaver af domænenavnene www.poulstig.dk og www.poulstigbriller.dk.

Efter salget af PSB registrerede PSH et figur­mærke med teksten POUL STIG, hvor "STIG" var skrevet med to prikker over i'et, ligesom PSH re­gistrerede domænenavnet www.poulstig.com. PSB registrerede på sin side ordmærkerne POUL STIG BRILLER og POUL STIG BRILLER OG KONTAKTLINSER.

Da PSB blev opmærksom på PSH's registrering af figurmærket og domænenavnet, protesterede PSB over for PSH med henvisning til, at PSH krænkede PSB's varemærkerettigheder.

Sø- og Handelsretten indledte med at fastslå, at retten til et selskabs varemærker i mangel af modstående aftale overgår til køberen heraf, jf. varemærkelovens § 38, stk. 2. Eftersom vare­mærkerne POUL STIG og POUL STIG BRILLER var stiftet af PSB inden salget, og da figurmærket POUL STIG (med to prikker over i'et) kun ad­skilte sig fra ordmærkerne netop ved, at der var to prikker over i'et, var registreringen af figur­mærket i strid med PSB's rettigheder. PSH blev derfor pålagt at ophæve sin registrering af fi­gurmærket for så vidt angår briller, kontaktlinser mv.

Med hensyn til domænenavnet www.poulstig.com lagde Sø- og Handelsretten til grund, at PSB havde retten til domænenavnene www.poulstig.dk og www.poulstigbriller.dk. Da www.poulstig.com (også) rettede sig mod Danmark, var registreringen heraf i strid med PSB's ret til varemærket POUL STIG. PSH blev på den baggrund pålagt at overføre domænenavnet www.poulstig.com til PSB.

Sagen bekræfter, at varemærker og domæne­navne følger med ved salg af en virksomhed, hvis ikke andet er aftalt, og at dette gælder uan­set, om disse rettigheder relaterer sig til sælgers navn (eller dennes selskab). Såfremt man sælger en virksomhed med rettigheder, som relaterer sig til personnavne, bør det derfor altid aftales meget nøje, på hvilken måde dette personnavn fremover kan bruges af begge parter, bl.a. fordi køberen kan have en interesse i senere at udvide brugen uden at have personlig adkomst til nav­net.

Læs dommen her.