Eksportkontrol - ny vejledning

Rådet for den Europæiske Union har vedtaget en ny vejledning om, hvordan man som eksportør undersøger, om en kunde er ejet eller kontrolleret af en person eller virksomhed, som er omfattet af reglerne om indefrysning også kaldet indirekte tilrådighedsstillelse.

Rådet for den Europæiske Union har vedtaget en ny vejledning om, hvordan man som eksportør undersøger, om en kunde er ejet eller kontrolleret af en person eller virksomhed, som er omfattet af reglerne om indefrysning også kaldet indirekte tilrådighedsstillelse.

I en række af de gældende EU-forordninger om sanktioner mod specifikke lande er der fastsat bestemmelser om, at pengemidler eller økonomiske midler hverken direkte eller indirekte må stilles til rådighed for eller være til fordel for de af forordningerne omfattede fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer - også kaldet indefrysning. Et eksempel på EU’s sanktionering kan blandt andet findes i forordning nr. 267/2012 vedrørende sanktioner mod Iran.

Danske virksomheder, der eksporterer produkter ud af Danmark, har hidtil via EU's databaser kun haft mulighed for at undersøge samt afklare, hvorvidt personer, virksomheder eller organer, som virksomhederne ønsker at handle med (kunden), er omfattet af sanktioner om indefrysning - direkte tilrådighedsstillelse.

Rådet for den Europæiske Union har nu vedtaget en ny vejledning til brug for undersøgelsen af indirekte tilrådighedsstillelse for personer eller virksomheder, der er omfattet af indefrysning (dokument 9068/13). Vejledningen kan findes her.

Indirekte tilrådighedsstillelse adskiller sig fra direkte tilrådighedsstillelse derved, at det ikke alene er kunden, der er omfattet af indefrysning, men at den person eller virksomhed, der ejer eller kontrollerer kunden, ligeledes er omfattet af indefrysning. Danske virksomheder har med den nye vejledning således bedre mulighed for at sikre sig, at de ikke overtræder EU's sanktionsforordninger.

Vejledningen bør benyttes af alle virksomheder, der handler med sanktionsramte lande eller lande, der er nært beslægtet hermed, med henblik på at afdække om kunden ejes eller kontrolleres af en person eller virksomhed, der er omfattet af indefrysning.

Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at der ikke handles, direkte eller indirekte, med personer, virksomheder eller organer, der er omfattet af indefrysning, ligesom det generelt er eksportørens opgave at sikre sig, at de produkter, virksomheden ønsker at eksportere, ikke er omfattet af eksportkontrol.

Eksportkontrol – danske regler

En række produkter, som eksporteres fra Danmark, er omfattet af eksportkontrol og kræver dermed eksporttilladelse, før produkterne kan eksporteres.

De produktkategorier, der er omfattet, er generelt produkter med såkaldt ”dobbelt anvendelse” (dual use), hvilket dækker produkter, der vurderes både at kunne anvendes til civile og militære formål. Egentlige våben og krigsmateriel er omfattet af særskilte eksportkontrolregler, der er mere restriktive end reglerne for eksport af produkter med dobbelt anvendelse. 

De danske restriktioner for eksport af dual use-produkter er baseret på EU's regler, og EU har udarbejdet en kontrolliste over de produkter, som løbende anses som dual use-produkter. Det skal understreges, at kontrollisten ikke er udtømmende, idet mindre følsomme produkter, som ikke står på kontrollisten, nogle gange alligevel kan bruges til udvikling og produktion af bestemte våbentyper, og derfor kan omfattes af eksportkontrolreglerne via en opsamlingsbestemmelse (catch-all-bestemmelse).

Forud for eksport af produkter, der er omfattet af reglerne om eksportkontrol, skal danske virksomheder søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til eksport af dual use-produkter, mens ansøgning om eksport af våben og krigsmateriel skal sendes til Justitsministeriet.

Væsentlige udenlandske regler

Der findes i USA en række regler, der har betydning for danske virksomheders handel globalt.

En række amerikanske eksportkontrolregler gælder således ekstraterritorialt, det vil sige uden for USA's grænser, hvilket medfører, at de amerikanske regler kan være gældende for danske virksomheder, selvom der ikke eksporteres til USA men et tredjeland.

De amerikanske regler er især relevante i forbindelse med eksport fra Danmark af følgende:

  • Produkter, software og teknologi af amerikansk oprindelse
  • Produkter, der indeholder amerikanske dele, komponenter eller software
  • Produkter, software og teknologi fra virksomheder med amerikansk ejerskab

Det konkrete indhold af de amerikanske eksportkontrolregler afhænger blandt andet af, hvortil eksporten sker, hvor kritisk den amerikanske del af produktet vurderes at være, samt hvor stor en andel af det samlede produkt den amerikanske andel udgør.

Det er virksomhedernes eget ansvar at overholde de amerikanske regler, og overtrædelse af de amerikanske regler sanktioneres generelt væsentligt hårdere end i Danmark med betydelige bøder og mulig fængselsstraf til ledelse og ansatte.

Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder, der handler i internationalt regi med varer og tjenesteydelser, er bekendt med både danske og udenlandske regler, der regulerer, hvilke produkter og tjenesteydelser der frit kan eksporteres til alle eller visse lande, og hvilke produkter og tjenesteydelser som kræver forudgående tilladelser, eller som er omfattet af forbud eller sanktioner, herunder indefrysning. 

Plesner har stor erfaring med rådgivning om eksportkontrol og bistår blandt andet med afklaring af og ansøgning om de relevante eksporttilladelser. Vi følger udviklingen på eksportkontrolområdet og vil løbende orientere om nye regler vedrørende eksportkontrol.

Hvis der er spørgsmål til den nye vejledning vedrørende indirekte tilrådighedsstillelse, kan vores specialister på området for eksportkontrol kontaktes.