Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i EU

Folketinget har den 23. maj 2013 vedtaget en lovændring, som har til formål at gennemføre den omarbejdede EU-domsforordning i dansk ret.

Domsforordningen fastslår, hvilke retter der har kompetence i civil- og handelsretlige sager i EU, og indeholder regler om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser truffet i de øvrige medlemsstater.

Forordningen er omfattet af det danske retsforbehold, men Danmark har i 2005 forhandlet en parallelaftale på plads med de andre EU-lande, således at reglerne i forordningen tillige er gældende i Danmark.

Den omarbejdede forordning er i store træk en videreførelse af de hidtidige regler, men de væsentligste ændringer er følgende:

  • En retsafgørelse truffet i én medlemsstat, og som er retskraftig i denne, kan fremover uden videre fuldbyrdes i en anden medlemsstat uden nogen særlig procedure og uden mulighed for at rejse indsigelse mod anerkendelsen
  • Udgangspunktet er fortsat, at medlemsstaterne selv fastsætter deres kompetenceregler for sager, hvor sagsøgte har bopæl i et land uden for EU, men for visse forbrugersager, sager om arbejdskontrakter, sager om eksklusiv kompetence og værnetingsaftaler gælder forordningens regler uanset sagsøgtes bopæl
  • Der indføres en hovedregel om fortrinsret for den ret, der er valgt ved en eksklusiv værnetingsaftale, til at træffe afgørelse om sin egen kompetence, uanset om sagen først er indbragt for denne ret. Når den aftalte ret finder værnetingsaftalen gyldig, skal den ikke-aftalte ret afvise sagen

Lovændringen indebærer endvidere, at både Lugano-konventionen (som vedrører EU's jurisdiktions- og fuldbyrdelsesregler) samt underholdspligtforordningen fremover inkorporeres i lov om domsforordningen, fremfor at de som i dag fremgår af en bekendtgørelse.

Lovændringen trådte i kraft den 1. juni 2013.

Læs det vedtagne lovforslag her.