Ændringer af EU's varemærkedirektiv og varemærkeforordning del 1 af 2 (materielle ændringer)

EU-Kommissionen har fremsat forslag til ændring af henholdsvis EU's varemærkedirektiv (nr. 95 af 22. oktober 2008) samt EU's varemærkeforordning (nr. 207 af 26. februar 2009). Nedenfor omtales de vigtigste af de materielle ændringer. Ændringerne vedrørende registrering, ansøgningsprocedure mv. vil blive omtalt senere.

Forslagene indebærer først og fremmest, at definitionen på et varemærke ændres, således at det ikke længere er et krav, at varemærket består af et tegn, "der kan gengives grafisk". Dvs. at alle tegn, der er egnede til at "adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders", ifølge forslaget kan anses som varemærker. Det stilles dog som krav, at tegnet skal gengives på en måde, der gør det muligt for "offentligheden at fastslå den nøjagtige genstand for den beskyttelse, der gives dets indehaver".

Den formentlig vigtigste ændring i forslaget er, at varemærkeindehaveren får mulighed for at forbyde import af produkter, der benytter et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, selvom kun afsenderen af produktet handler erhvervsmæssigt. Dette indebærer i praksis, at privat import af forfalskede produkter bliver forbudt. Dette er allerede retsstillingen efter dansk ret, men der verserer pt. en højesteretssag og en sag for EU-Domstolen om spørgsmålet.

Herudover foreslås øgede muligheder for at forbyde indføring af produkter, der benytter et tegn, der er identisk med varemærket eller i sine væsentligste aspekter ikke adskiller sig fra varemærket, i EU's toldområde eller toldområdet for den medlemsstat, hvor et nationalt varemærke er registreret.

Efter den nugældende retsstilling efter EU-Domstolens afgørelse i Philips/Nokia-sagerne (nr. C-446/09 og C-495/09) indebar indføring af varer i EU's toldområde ikke i sig selv en varemærkekrænkelse, da domstolen stillede krav om bevis for en erhvervsmæssig handling i EU. Eksempelvis kunne afsenderen angive, at varerne skulle videreeksporteres ud af EU uden at blive omsat i selve EU, hvilket indebar, at import ikke kunne forbydes med henvisning til varemærkeindgreb.

Hvis ændringen kommer igennem, bliver det muligt at forbyde import af kopivarer, uanset at varerne ikke skal omsættes i EU. 

Endvidere bliver det muligt for varemærkeindehaveren at forbyde erhvervsmæssig besiddelse af udstyr, emballage eller andre midler, hvor det kan sandsynliggøres, at disse vil blive anvendt til en varemærkekrænkelse. Dette er i vidt omfang allerede muligt efter gældende dansk ret, særligt efter ikrafttræden af de nye fogedforbudsregler, der giver mulighed for at træffe tilsvarende afgørelse i tilslutning til nedlæggelse af forbud, jf. den nye § 423 i retsplejeloven.

Endelig ændres navnet på EU-varemærker fra "EF-varemærke" til "Europæisk varemærke" ("European trade mark").

Forslagene skal vedtages i overensstemmelse med EU's almindelige lovgivningsprocedure, hvilket indebærer, at de skal vedtages i EU's to kamre (Europa-Parlamentet og Rådet), før de kan træde i kraft. Begge kamre har dog mulighed for at stille ændringsforslag, så vi har formentlig ikke set de sidste versioner af forslagene endnu.

Processen kan følges i Pre-Lex, hvor forslagene også kan hentes, og hvor de øvrige ændringsforslag, der ikke er omtalt her, gennemgås:

Ændringsforslag vedrørende varemærkeforordningen kan læses her.

Ændringsforslag vedrørende varemærkedirektivet kan læses her.