Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014

Erhvervsstyrelsen har i oktober offentliggjort, at en række ændringer i bl.a. selskabsloven træder i kraft den 1. januar 2014.

Erhvervsstyrelsen har i oktober offentliggjort, at en række ændringer i bl.a. selskabsloven træder i kraft den 1. januar 2014.

I juni 2013 vedtog Folketinget et lovforslag (lov nr. 616 af 12. juni 2013), der indebærer en række væsentlige ændringer i selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

I medfør af det vedtagne lovforslag indføres blandt andet mulighed for at stifte et iværksætterselskab, regler om kapitalselskabers grænseoverskridende flytning af hjemsted samt nedsat kapitalkrav for anpartsselskaber, mens muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) afskaffes.

Det blev overladt til Erhvervs- og vækstministeren at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler, idet Erhvervsstyrelsens daværende it-system ikke var opdateret til at kunne håndtere ændringerne. Ministeren blev således bemyndiget til at sætte ændringerne i kraft på forskellige tidspunkter i takt med opdateringen af Erhvervsstyrelsens it-system.

Bekendtgørelsen om ikrafttræden af de konkrete ændringer vil blive udstedt i starten af december 2013, men Erhvervsstyrelsen har allerede på nuværende tidspunkt oplyst, at følgende ændringer træder i kraft ved årsskiftet:

Selskabsloven

 • Kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes til kr. 50.000
  Anpartsselskaber kan herefter stiftes med en selskabskapital på kr. 50.000, ligesom eksisterende anpartsselskaber kan nedsætte deres selskabskapital til kr. 50.000 under iagttagelse af reglerne om kapitalnedsættelse.

 • Stiftelse af iværksætterselskaber
  Der indføres en ny selskabsform benævnt iværksætterselskab ("IVS"). Et IVS kan stiftes med en selskabskapital på kr. 1, og selskabet er underlagt krav om henlæggelse af 25 % af selskabets overskud hvert år til en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør kr. 50.000. Et IVS er underlagt reglerne for anpartsselskaber, medmindre andet fremgår af de særlige regler for denne selskabsform, der kommer til at fremgå af et nyt kapitel 20a i selskabsloven.

 • Kapitaltabsgrænsen på kr. 62.500 ophæves
  Efter selskabslovens nugældende regler har ledelsen i et kapitalselskab pligt til at sikre, at der afholdes en generalforsamling i selskabet senest 6 måneder efter konstateringen af, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, eller hvis kapitalen udgør mindre end kr. 62.500 (uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital). Med lovændringen fjernes bundgrænsen på kr. 62.500 som følge af ovennævnte nedsættelse af kapital-kravet for anpartsselskaber samt indførelsen af iværksætterselskaber.

 • Kravet om indføring af kapitalandele i nummerfølge i ejerbogen udgår
  Fremover stilles ikke længere krav om, at navnekapitalandele indføres i nummerfølge, idet kravet herom i selskabslovens § 52 udgår.

 • Mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted
  På baggrund af EU-Domstolens praksis indføres en række bestemmelser vedrørende selskabers adgang til at flytte hjemsted inden for EU. De nye bestemmelser er udformet med udgangspunkt i reglerne om grænseoverskridende fusion og spaltning med henblik på at sikre, at hensynet til selskabets kreditorer, minoritetskapitalejere og medarbejdere varetages.

Årsregnskabsloven

 • Opsparingsmodel for iværksætterselskaber
  Som følge af kravet for iværksætterselskaber om henlæggelse af 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve indføres der i årsregnskabsloven regler om håndtering heraf.

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

 • Afskaffelse af muligheden for at stifte S.M.B.A.'er
  Fremover vil det ikke være muligt at stifte S.M.B.A'er. Eksisterende S.M.B.A.'er bliver dog ikke berørt af ændringen.

Når ikrafttrædelsesbekendtgørelsen træder i kraft, vil der blive udsendt en ny Plesner nyhedsopdatering med en nøjagtig beskrivelse af, hvilke af de nye bestemmelser der træder i kraft per 1. januar 2014.