Den nye EU-toldforordning, del 2 - det praktiske aspekt

Med virkning fra den 1. januar 2014 trådte en ny EU-toldforordning i kraft. Formålet med den nye toldforordning er at sikre rettighedshaverne en mere effektiv beskyttelse mod import af falske varer. Der henvises til Plesners tidligere nyhed af Mette-Marie Henrichsen vedrørende indholdet af forordningen.

Den nye toldovervågning medfører en række praktiske ændringer for rettighedshaverne i relation til ansøgningsproceduren.

Der er således indført én ny type ansøgningsblanket, som omfatter både nationale og EU overvågninger.

I den nye ansøgningsblanket kan den nye småsagsprocedure vælges. Proceduren for destruktion af varer i småforsendelser medfører på nuværende tidspunkt ingen omkostninger for rettighedshaverne. De danske toldmyndigheder har dog anført, at man eventuelt vil ændre på dette, og at rettighedshaveren kan blive pålagt en afgift i fremtiden. Proceduren for småforsendelser er valgfri, og det er muligt efterfølgende at fravælge proceduren.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at ved tilvalg af proceduren for småforsendelser, vil rettighedshaveren ikke automatisk blive informeret om antallet af tilbageholdte varer, men kun efter egen anmodning. Dog vil toldmyndighederne ikke oplyse om identiteten på varemodtageren eller i øvrigt gemme bevismateriale for krænkelsen, såsom vareprøver eller billeder. Dette medfører, at rettighedshaveren ikke har mulighed for at få overblik over, hvem der importerer varerne, og om en varemodtager importerer flere småforsendelser.

Rettighedshaverne opfordres i højere grad i den nye ansøgningsblanket til at fremsende mere detaljerede oplysninger, for så vidt angår de ægte varer, samt oplysninger, som kan hjælpe toldmyndighederne med at identificere krænkende varer.

Den nye ansøgningsblanket skal indgives i to originale, underskrevne ansøgninger. Anmodningens bilag kan medsendes på et digitalt medie, f.eks. CD-ROM eller USB-stik, men hvert bilag må ikke overstige 1 MB. Kommissionen har udarbejdet vejledende bemærkninger til udfyldelse af den nye anmeldelsesblanket, se bilag 3 til forordning 1352/2013.

De eksisterende overvågninger vil fortsat være gældende i den periode, der er anført i den seneste henvendelse fra toldmyndighederne, men ved udløbet af den eksisterende toldovervågning, skal der indsendes en ny anmodning efter de nye regler. Det er dog også muligt allerede nu at indgive en ny anmodning efter de nye regler, såfremt rettighedshaveren ønsker at blive omfattet af den nye procedure for småforsendelser så tidligt som muligt.

Læs den tidligere IP/TMT Update nyhed om toldforordningen her.

Den nye anmodningsblanket kan ses her.

Forordning 1352/2013 af 4. december 2013 kan læses her.