Update: Forhandlingerne om databeskyttelseforordningen - Ministerrådets drøftelser om anvendelsesområde og tredjelandsoverførsler

Af Senior Policy Advisor Christian Wiese Svanberg, Finansministeriet

På det uformelle rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 23.-24. januar 2014 drøftede EU's justitsministre på ny forslaget til databeskyttelsesforordningen.

Temaet for drøftelsen var forordningens anvendelsesområde i forhold til dataansvarlige i tredjelande samt reglerne om overførsler til tredjelande.

På baggrund af et diskussionspapir fra det græske formandskab konkluderede ministrene - helt overordnet - at forordningens regler bør finde anvendelse på dataansvarlige i tredjelande, når de sælger varer til EU-borgere eller "monitorerer" EU-borgeres ageren inden for EU.

Hvad der præcis ligger i disse begreber overlades så til ekspertniveauet at arbejde videre med.

Herudover drøftede ministrene strukturen af de kommende reglers regulering af tredjelandsoverførsler.

Det kan i den forbindelse bemærkes, at der på ekspertniveau er umiddelbar enighed om, at overførsler - til forskel fra hvad Kommissionen havde foreslået - også skal kunne baseres på godkendte adfærdskodeks (codes of conduct) og godkendte certificeringsmekanismer. Hermed tilføjes der potentielt to supplerede overførselsgrundlag til den velkendte række af grundlag, der allerede er del af forordningsforslaget.