EU-Domstolen har afsagt dom vedrørende fortolkning af begrebet "skellig grund"

EU-Domstolen har afsagt dom i et præjudicielt spørgsmål vedrørende varemærkedirektivet.

Sagen vedrører to konkurrerende producenter af energidrikke. De Vries fremstiller og markedsfører energidrikke i en emballage forsynet med tegnet "Bull Dog", mens Red Bull fremstiller og markedsfører energidrikke forsynet med tegnet "Red Bull". Red Bull har anlagt sag mod De Vries, da firmaet mener, at ordbestanddelen "Bull" er til skade for varemærket Red Bull Krating-Daeng. I sagen er det ubestridt, at tegnet "The Bulldog" er blevet anvendt af De Vries som varemærke ved tjenesteydelser i forbindelse med salg af drikkevarer på restauranter, hoteller og udskænkningssteder inden Red Bull indleverede varemærkeansøgning i 1983. Det er ligeledes ubestridt, at varemærket Red Bull Krating-Daeng er velkendt i Benelux-landene.

Det fremgår af Beneluxaftalens artikel 2.20, stk. 1, litra c, der implementerer varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, at indehaveren af en eneret kan forbyde en tredjemand at gøre brug af et lignede eller identisk tegn, når dette uden skellig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse eller vil kunne skade varemærkets særpræg eller renommé. Det præjudicielle spørgsmål gik på, hvad der lå i begrebet "skellig grund".

EU-Domstolen anførte med henvisning til tidligere praksis, at skellig grund ikke skal fortolkes således, at det begrænses til objektivt tvingende grunde.

Domstolen anførte desuden, at en indehaver af en varemærkeret vil kunne blive tvunget til, som skellig grund at tåle en tredjemands brug af et lignende tegn, når det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om varemærkeregistrering, og at brugen for den identiske vare er foretaget i god tro. Ved vurderingen heraf skal der tages hensyn til:

  • etableringen af og omdømmet for det nævnte tegn hos den relevante kundekreds,
  • graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn oprindeligt er blevet anvendt, og den vare, for hvilken dette renommerede varemærke er blevet registreret, og
  • den økonomiske og handelsmæssige betydning af brugen for denne vare af tegnet, der ligner dette varemærke.

Dommen kan læses her.