TV 2's anvendelse af Kai Normann Andersens melodi i programtrailer for "Vild med dans" udgjorde ikke en krænkelse efter ophavsretsloven

I 2007 havde TV2 anvendt Kai Normann Andersens melodi "Glemmer du" i sin programtrailer for det kendte underholdningsprogram "Vild med dans". Arvingerne til komponisten lagde sag an mod TV2 med påstand om, at anvendelsen udgjorde en krænkelse af ophavsretslovens § 3 (droit moral-reglen).

Arvingerne gjorde gældende, at TV2, ved ikke at nævne Kai Normann Andersens navn i forbindelse med programtraileren, havde handlet i strid med ophavsretslovens § 3, stk. 1, hvorefter ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver (navngivningsretten). Arvingerne gjorde endvidere gældende, at TV2's anvendelse af melodien var krænkende for Kai Normann Andersens kunstneriske anseelse eller egenart, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2 (respektretten).

Højesteret lagde vægt på, at det måtte anses for sædvanlig praksis (hos bl.a. TV2 og DR) ikke at foretage kreditering af de medvirkende i korte programtrailere i tv, herunder af komponisterne til anvendte musikværker. Melodien "Glemmer du" var alene anvendt i 15 sekunder i programtraileren, og var dermed ikke et fremtrædende element i traileren. Højesteret fandt herefter, at TV2 ikke havde handlet i strid med god skik ved ikke at kreditere/navngive Kai Normann Andersen, og der forelå derfor ikke en overtrædelse af ophavsretslovens § 3, stk. 1.

Endvidere udtalte Højesteret, at ophavsretslovens § 3, stk. 2 indebærer en beskyttelse mod værkets anbringelse i uværdige omgivelser, og at et værk ikke må anvendes i en sammen-hæng, hvor det ikke hører hjemme, eller som efter en objektiv vurdering kan anses for krænkende. Højesteret fandt, at TV2's anvendelse af et kort uddrag af melodien efter en objektiv bedømmelse ikke kunne anses for at udgøre en krænkelse af Kai Normann Andersens ære eller anseelse som komponist, og derfor var anvendelsen ikke i strid med ophavsretslovens § 3, stk. 2. Det var uden betydning, at programtraileren havde visse ligheder med en tv-reklame.

Højesteret nåede herved til samme resultat som Østre Landsret.

Læs Højesterets afgørelse her.