"Passion to Perform" afvist fra registrering grundet manglende særpræg

EU-Domstolens første instans, Retten, afviste den 25. marts 2014 registrering af sloganet "Passion to Perform" som EU-varemærke som følgende af manglende særpræg.

I 2011 fik Deutsche Bank registreret sloganet "Passion to Perform" som et internationalt varemærke via WIPO med bl.a. EU som designation i Nice-klasse 35, 36, 38, 41 og 42 (herunder annonce- og reklamevirksomhed, finansiel virksomhed, uddannelsesvirksomhed mv.). OHIM afviste mærket fra registrering i EU, idet det manglede fornødent særpræg. Appelkammeret foretog en prøvelse af ordmærkets registrerbarhed og opretholdte OHIM's beslutning om afvisning.

Deutsche Bank indbragte herefter afgørelsen for Retten og gjorde generelt gældende, at OHIM og Appelkammeret havde foretaget en forkert retlig vurdering og en forkert anvendelse af kriterierne for registrerbarhed.

Retten udtalte indledningsvist, at det følger af EU-Domstolens praksis, at der ikke må anvendes strengere kriterier i særpræghedsbedømmelsen for slogans end for andre typer af tegn, og at det ikke kan kræves, at et reklameslogan skal udvise "fantasifulde kendetegn", eller at der ligefrem er en "spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning" (jf. OHIM v Erpo Möbelwerk præmis 31-32). Et slogan må dog anses for at mangle særpræg, såfremt gennemsnitsforbrugeren alene opfatter det som havende en salgsfremmende funktion.

Retten fandt endvidere, at gennemsnitsforbrugeren i relation til ordmærket "Passion to Perform" primært var forbrugere i Storbritannien og Irland, og at opmærksomhedsniveauet hos gennemsnitsforbrugeren (virksomheder og slutbrugere) er forholdsvist lavt, når der er tale om salgsfremmende betegnelser.

Deutsche Bank gjorde under sagen gældende, at Appelkammeret ikke havde taget de forskellige betydninger af ordene "Passion", "to" og "Perform" under bedømmelsen af særpræg, og at ordmærket i sin helhed ikke havde en klar og entydig betydning, samt at ordsammensætningen var usædvanlig. Retten udtalte, at kombinationen af ordene "Passion to Perform" på grammatisk korrekt engelsk formidler et klart og utvetydigt budskab, som ikke kræver nogen fortolkning, og som alene betyder, at Deutsche Bank udfører sine tjenesteydelser med passion. Selve det forhold, at sloganet bestod af to ord med stort "P", gjorde ikke ordmærket usædvanligt.

Deutsche Bank gjorde endvidere gældende, at Appelkammerets vurdering var i strid med lighedsprincippet, idet lignende ordmærker allerede havde opnået registrering. Retten udtalte, at der gælder et lighedsprincip, men dog kun i det omfang, at hver sag kan underlægges en individuel og konkret vurdering, ligesom vurderingen af hver ansøgning skal være stringent og fuldstændig for derved at undgå, at varemærker bliver registreret på et forkert grundlag.

På denne baggrund gav Retten medhold i Appelkammerets bedømmelse og opretholdte afvisningen af sloganet "Passion to Perform".

Læs afgørelsen her.