Journalister fra DR's forbrugerprogram "Kontant" dømt for injurier

Østre Landsret har afsagt dom i en sag, hvor en række journalister fra DR's forbrugerprogram "Kontant" er blevet dømt for injurier på grund af indholdet af et program, der blev sendt i 2009. 

Programmet havde titlen "Boligsnyd for millioner"; og landsrettens flertal lagde til grund, at programmet indebar beskyldninger om, at en ejendomsadministrator ved en kunstig "oppumpet" ejendomsvurdering havde fået nogle lejere til at stifte en andelsboligforening, hvorved andelshaverne led et tab, da det viste sig, at vurderingen ikke holdt stik. Ifølge beskyldningerne i programmet skulle ejendomsadministratorernes eneste formål hermed have været at skaffe sig selv et stiftelsesgebyr på 7 millioner kr.

Flertallet konkluderede, at der var tale om injurier, og at de ikke kunne retfærdiggøres ud fra hensyn til ytringsfriheden. Ganske vist var det en berettiget varetagelse af presses opgave som offentlighedens vagthund at foretage en kritisk vurdering af rådgiveres rolle i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger, men for resultatet blev det afgørende, at det i programmet ikke blev nævnt, at ca. 6 af de 7 millioner kr. dækkede stempelafgift til staten, og at boligpriserne siden stiftelsen af andelsboligforeningen i 2005 var faldet som følge af den økonomiske krise, der satte ind i 2008.

Hensynet til ytringsfriheden kunne ikke berettige, at der blev fremsat alvorlige beskyldninger, der hvilede på et faktuelt forkert grundlag, og det gjorde i den forbindelse ingen forskel, at DR senere berigtigede forholdet vedrørende stempelafgiften. Journalisterne blev idømt hver en bøde på 10.000 kr. samt betaling af 100.000 kr. i godtgørelse. Landsrettens mindretal ville frifinde.

Ejendomsadministratoren havde også påstået journalisterne og tre fotografer dømt for uberettiget brug af kamera på et ikke-frit tilgængeligt sted, men landsretten frifandt, da ejendomsadministratoren ikke havde reageret, da DR's medarbejdere var mødt op, hvilket kunne tolkes som en stiltiende tilladelse til at foretage optagelse.

Sagen viser, at der er grænser for journalisters ytringsfrihed, og at det i den forbindelse er afgørende, at kritisk journalistik overordnet hviler på et faktuelt korrekt grundlag.

Læs landsretsdommen her.