Folketingets Ombudsmand udtaler sig om videregivelse af elektroniske medicinoplysninger

Folketingets Ombudsmand har på baggrund af en klage udtalt, at spørgsmålet om indhentelse af elektroniske medicinoplysninger til brug for klagesager skulle behandles efter persondatalovens § 7, og at det daværende Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kunne have indhentet sådanne elektroniske medicinoplysninger.

Ombudsmanden modtog i 2011 en klage fra en privatperson over det daværende Sundhedsvæsenets Patientklagenævns behandling af en klagesag. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er nu opdelt i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Patientombuddet. Klageren mente, at patientklagenævnet til brug for behandlingen af klagesagen burde have indhentet elektroniske medicinoplysninger fra Medicinprofil.

Medicinprofilen er en online-database med oplysninger om personer, der indenfor de sidste 2 år har fået ordineret og udleveret receptpligtige lægemidler. Som udgangspunkt har patienten og, under visse betingelser, sundhedspersoner og myndigheder adgang til oplysningerne i Medicinprofilen.

Patientklagenævnets opfattelse var, at der ikke var hjemmel i sundhedslovens § 157 til at videregive medicinoplysningerne, idet loven udtømmende regulerer, i hvilke situationer oplysningerne må videregives. Ombudsmanden udtalte, at loven ikke udtømmende opregnede, i hvilke situationer videregivelse var hjemlet, og at patientklagenævnet kunne have indhentet oplysninger i Medicinprofilen.

I klagesagen angik oplysningerne i Medicinprofilen en afdød person, og det var af naturlige årsager ikke muligt at indhente et samtykke til videregivelse. Udgangspunktet i persondataloven er ellers, at samtykke skal indhentes for at videregive helbredsoplysninger. Der findes dog anden hjemmel til at videregive helbredsoplysninger, bl.a. hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forvares.

Ombudsmanden udtalte, at videregivelsen af oplysninger fra Medicinprofilen måtte vurderes efter reglen i persondataloven om videregivelse af helbredsoplysninger, men tog dog ikke stilling til, om en sådan hjemmel til videregivelse var til stede i den konkrete klagesag.

Ombudsmandens udtalelse er interessant i en tid hvor behandling, videregivelse og misbrug af personoplysninger fylder meget i mediebilledet. Helbredsoplysninger, fra f.eks. Medicinprofilen, anses for at være følsomme oplysninger og er i samme kategori som oplysninger om racemæssig, etnisk, politisk og religiøs overbevisning.

For at behandle sådanne følsomme oplysninger kræves det derfor at der, hvis der ikke er samtykke fra den registrerede (f.eks. patienten) eller det ikke angår et retskrav, kan findes en anden hjemmel vil behandling af oplysningerne.

Læs hele Ombudsmandens udtalelse her.