Ny EU-afgørelse vedr. bevisbyrden for "reel brug" af et varemærke

Retten i Første Instans har den 5. juni 2014 afsagt dom i en sag vedrørende "reel brug" af et varemærke og spørgsmålet om udstrækningen af den bevisbyrde, som pålægges varemærkeindehaver at løfte for at bevise "reel brug".

Den 9. februar 2009 indgav det rumænske selskab SC Alexandrion ansøgning om registrering af tre EU-varemærker i form af tre figurmærker, hvor det bærende element var ordene "Dracula Bite" med et billede af Dracula og bloddråber. Figurmærkerne var søgt registreret for vareklasse 33 (alkohol), 35 (reklame for alkoholdige drikke) og 39.

Selskabet European Drinks SA gjorde indsigelse mod registreringen, idet denne var indehaver af et ældre nationalt (rumænsk) figurmærke bestående af ordene "Dracula", som var registreret i 1995 for bl.a. vareklasse 33 og 35, og som blev brugt som varemærke for vodka. Som bevis for at European Drinks havde gjort "reel brug" af sit varemærke, blev der fremlagt seks fakturaer for perioden 2. februar-24. april 2009, et billede og en kopi af en reklametekst.

Board of Appeal fandt ikke, at det fremlagte materiale var tilstrækkeligt til at dokumentere "reel brug" af varemærket, således som det forudsættes i varemærkeforordningens art. 42(2). Det fremlagte billede og reklameteksten viste desuden et mærke, som afveg fra det registrerede varemærke, og kunne derfor ikke anvendes til at demonstrere brug af det registrerede varemærke.

Retten udtalte, at når der gøres indsigelser gældende mod registreringen af et varemærke baseret på en ældre varemærkerettighed, skal indehaveren af det ældre varemærke dokumentere, at der er gjort "reel brug" af varemærke i en 5-årig periode forud for ansøgningen om det nyere varemærke.

Der foreligger "reel brug" af et varemærke, når det bruges i overensstemmelse med varemærkets essentielle funktion - oprindelsesfunktionen - med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de pågældende varer. "Reel brug" omfatter ikke rent fiktiv/symbolsk brug med det formål at bevare de til varemærket knyttede enerettigheder. Mærket skal bruges offentligt og udadtil. Retten fulgte EU-Domstolens tidligere praksis, hvorefter der skal foretages en samlet vurdering, der tager hensyn til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, såsom mængden af solgte varer påført varemærket, omsætning, intensiteten og tidslængden af brugen af varemærket. Retten bemærkede dog, at hvis det solgte kvantum er forholdsvis beskeden, må indsigeren fremlægge solide og objektive beviser for effektiv og tilstrækkelig brug af varemærket.

Retten fandt, at de seks fremlagte fakturaer vedrørte en meget kort periode på tre måneder, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at bevise en kontinuerlig brug af varemærke i den relevante periode. Hertil kom, at det solgte kvantum af vodka bærende varemærket "Dracula" alene udgjorde 2.592 flasker i perioden, hvilket for en vare som vodka måtte anses for at udgøre et meget lille kvantum. Retten fandt, at nærværende sag ikke kunne sammenlignes med EU-Domstolens afgørelse i "Vitafruit"-sagen (C-416/04), hvor Domstolen fandt, at salg af 3.516 flasker juice var tilstrækkeligt til at løfte bevisbyrden for "reel brug", idet salget havde været relativt kontinuerligt og med en vis hyppighed over en længere periode på 11 måneder.

Retten udtalte herefter, at de yderligere fremlagte dokumenter i form af et billede af en flaske med varemærket og en reklametekst ikke var påført dato, sted eller i øvrigt viste omfanget af brugen af varemærket. På denne baggrund var de fremlagte dokumenter ikke tilstrækkelige til at bevise, at der var gjort "reel brug" af varemærket "Dracula" for vodka.

Læs afgørelsen her.