EU-Domstolen afsiger dom om lovligheden af internetbrowsing

EU-Domstolen har fastslået, at internetbrowsing ikke i sig selv udgør en ophavsretskrænkelse.

Sagen var anlagt af NLA, der er en rettighedshaverorganisation etableret af de engelske avisudgivere, mod PRCA, der er en brancheorganisation for professionelle PR-folk, i anledning af, at PRCA's medlemmer benyttede sig af en nyhedsovervågningstjeneste, der gengav presseartikler.

NLA mente, at PRCA's medlemmer skulle betale licens for brugen af overvågningstjenesten og

henviste til, at brugen af overvågningstjenestens hjemmeside frembragte kopier af ophavsretligt beskyttet materiale på brugernes skærm, hvilket krævede NLA's tilladelse. 

EU-Domstolen udtalte, at kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale er lovligt efter artikel 5, stk. 1, i EU's infosoc-direktiv (2001/29), hvis kopieringen

  • er midlertidig,
  • er flygtig eller tilfældig,
  • udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk proces,
  • udelukkende har til formål at muliggøre en mellemmands transmission i et netværk mellem tredjemænd eller en lovlig brug af et værk eller en anden frembringelse, og
  • ikke har selvstændig økonomisk værdi.

EU-Domstolen skulle, som sagen var forelagt, tage stilling til, om de tre første betingelser var opfyldt; og den fastslog, at kopierne frembragt på skærmen opfyldte disse betingelser og derfor var lovlige, da de i øvrigt ikke stred mod normal udnyttelse og ikke indebar urimelig skade for NLA.

Resultatet er ikke overraskende, eftersom internetbrowsing efter direktivets 33. betragtning netop er et af hovedområderne for undtagelsen for midlertidige kopier. Internetbrowsing er således ikke i sig selv en ophavsretskrænkelse, selvom browsingen indebærer (midlertidig) kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale til computeren.

Læs EU-Domstolens afgørelse her.