Fogedforbud fandtes uberettiget, da sagen først blev anlagt 15 måneder efter oprindelig henvendelse til modparten

Den 19. august 2014 afsagde Højesteret dom i sag 171/2010, Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla ("CK") mod Sarbanes-Oxley Institute ("SOI"), om et dansk varemærke krænkede et udenlandsk varemærke, om der var snyltet på en tidligere samarbejdspartners renommé i strid med markedsføringsloven, og om et fogedforbud på baggrund heraf var berettiget eller ej.

I juli 2006 indgik SOI og CK et samarbejde. Samarbejdet ophørte ved årsskiftet 2006/2007. Herefter registrerede CK varemærkerne SOX INSTITUTE og EUROSOX INSTITUTE. SOI påstod, at CK's registrering var en krænkelse af deres amerikanske varemærke SOX INSTITUTE. SOI påstod desuden, at CK snyltede på SOI's renommé ved, at deres hjemmeside fremstod som om, at der fortsat var en forbindelse mellem SOI og CK. I den forbindelse fik SOI nedlagt et fogedforbud i maj 2008.

Højesteret afgjorde, at CK ikke krænkede SOI's varemærke, da SOX INSTITUTE ikke havde opnået amerikansk varemærkebeskyttelse på tidspunktet for CK's varemærkeregistrering. Desuden fandt Højesteret, i overensstemmelse med SOI's påstand, at CK havde snyltet på deres tidligere samarbejdspartners renommé.

For så vidt angår fogedforbuddet, havde SOI først femten måneder efter første henvendelse til CK, vedrørende deres overtrædelse af markedsføringsloven, fulgt op med en anmodning om fogedforbud. Højesteret fandt, at et fogedforbud i sådanne tilfælde er uberettiget, idet det herved ikke er godtgjort eller sandsynliggjort, at SOI ville have lidt et retstab og forspildt formålet ved at have gjort sin ret gældende ved almindelig rettergang.

Afgørelsen kan læses her.