Er det en vindersag? Ved ikke, spørg skønsmanden

Højesteret har for nylig afsagt en dom, hvorefter Montana Møbler ikke fik medhold i, at ABC Quadrant reolsystemet udgjorde en krænkelse af Montana reolen.

Det var ubestridt både for Sø- og Handelsretten og Højesteret, at Montana reolen nyder ophavsretlig beskyttelse som brugskunst, så spørgsmålet var alene, om der forelå en krænkelse enten efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven. Hverken Sø- og Handelsretten eller Højesteret fandt dog, at der var tale om en krænkelse.

Der blev foretaget syn og skøn for Sø- og Handelsretten, hvilket er sædvanligt i denne type af sager, men skønsmændenes besvarelse af skønsspørgsmålene havde ikke været til Montanas fordel. Montana kritiserede skønserklæringen for Højesteret, dog tilsyneladende uden at Montana havde forelagt kritikken for skønsmændene eller stillet supplerende skønsspørgsmål. På den baggrund fandt Højesteret ikke grundlag for at se bort fra skønserklæringen, og Højesteret vurderede, at Montanas kritik af skønsmændenes besvarelse ikke var underbygget og berettiget.

Højesteret fandt ud fra en helhedsbedømmelse, blandt andet baseret på skønserklæringen, at ABC Quadrant reolsystemet ikke i sit samlede visuelle udtryk kunne anses som en nærgående efterligning af Montona reolen. Herudover fandt Højesteret, ligeledes på baggrund af skønserklæringen, at der heller ikke forelå en illoyal markedsfortrængning eller en snyltning på Montanas renommé. Det vil sige, at hverken ophavsretsloven eller markedsføringsloven var blevet krænket ifølge Højesteret.

Dommen er en påmindelse om, at syn og skøn er meget vigtigt i IP-sager, herunder produktefterligningssager, og Højesterets afgørelse viser også, at hvis man er utilfreds med et syn og skøn fra første instans, vil man i en eventuel anke som udgangspunkt være nødt til at stille supplerende skønsspørgsmål til skønsmændene og/eller foranstalte supplerende afhjemling af disse.

Afgørelsen kan læses i Ugeskrift for Retsvæsen, H2014.98-2012.