Lovforslag med gode intentioner, men…

Den 10. december 2014 blev der fremsat et lovforslag (L 92) om etablering af en særskilt håndhævelsesenhed hos Patent- og Varemærkestyrelsen, som skal vejlede borgere i konkrete sager om piratkopiering inden for henholdsvis designs, varemærker, patenter og brugsmodeller.

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod piratkopiering, og baggrunden er et ønske om at arbejde for bedre beskyttelse og udnyttelse af immaterielle rettigheder.

Herudover fremgår det blandt andet af lovforslaget, at håndhævelsesenheden skal bistå politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering, og at håndhævelsesenhedens vejledning forventes at føre til flere sager hos rådgiverbranchen samt politiet og anklagemyndigheden.

Udtrykket "piratkopiering" er ikke et entydigt begreb inden for immaterialretten, men lovforslaget har i bemærkningerne forsøgt at overkomme dette ved at definere piratkopier som identiske eller næsten identiske varemærker eller designs. I forhold til patenter og brugsmodeller definerer lovforslagets bemærkninger piratkopier som identiske produkter i relation til det pågældende patent- eller brugsmodelkrav.

Efter en række kritiske høringssvar, hvor der blev peget på en række betænkeligheder ved PVS' rolle som rådgiver i konkrete krænkelsessager, har lovforslaget forsøgt at imødegå dette ved at understrege i lovforslagets bemærkninger, at der vil være tale om en vejledende udtalelse, som ikke udgør en afgørelse, og at en afgørelse om krænkelse henhører under domstolene.

Der er således gode intentioner med lovforslaget, herunder særligt en styrkelse af politiets indsats mod piratkopiering, men man kan stille spørgsmålstegn ved, om lovforslaget i dets nuværende udformning vil have den ønskede effekt.

Lovforslaget kan læses her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret