Capinordic Bank - dom om ledelsesansvar

Sagen om ledelsesansvar i den konkursramte Capinordic Bank A/S er netop blevet afgjort. Advokat, partner Peter Bang, der har ført adskillige sager om ledelsesansvar og revisoransvar for både Landsretterne og Højesteret, giver en vurdering af dommen.

Østre Landsret har i dag afsagt dom i sagen anlagt af Finansiel Stabilitet mod den konkursramte Capinordic Bank A/S' tidligere bestyrelsesformand, administrerende direktør og yderligere ét bestyrelsesmedlem.
 
Finansiel Stabilitet havde gjort gældende, at de tre ledelsesmedlemmer, i udøvelsen af deres ledelsesfunktioner, generelt havde handlet uforsvarligt og ansvarspådragende i et omfang, så de var erstatningspligtige for bankens samlede tab. Under retssagen var erstatningskravet dog begrænset til kr. 400 mio. 

I landsrettens dom - der er på 1.330 sider - slår landsretten fast, at der ikke er grundlag for at anse bankens forretningsmodel, med store lån til forholdsvis få kunder, der i betydeligt omfang var indbyrdes forbundet, som ansvarspådragende i sig selv. Landsretten finder heller ikke grundlag for at anse bankens organisering, opgavefordeling og generelle virkemåde for i sig selv at være ansvarspådragende. På den baggrund konkluderer landsretten, at årsagen til bankens konkurs som sådan ikke var ansvarspådragende handlinger eller undladelser fra ledelsens side, hvorfor der ikke er grundlag for at gøre ledelsen ansvarlig for bankens samlede tab.

Landsretten har også lagt vægt på, at der ikke ved syn og skøn, sagkyndige erklæringer eller udtalelser fra brancheorganisationer er søgt belyst, hvilke krav der generelt kan stilles til et forsvarligt grundlag for kreditgivning i en bank. Herudover har landsretten tillagt det betydning, at en række låneengagementer havde været genstand for vurdering fra Finanstilsynets side i forbindelse med tilsynets undersøgelser af banken, ligesom der er lagt vægt på revisionens vurderinger af låneengagementer og behov for nedskrivning. Endelig er tidspunktet for lånebevillingerne indgået i vurderingen, herunder om bevillingerne er sket efter finanskrisen. 

Finansiel Stabilitet havde subsidiært gjort gældende, at de tre ledelsesmedlemmer var erstatningsansvarslige for bankens tab på 18 konkrete låneengagementer og 13 investeringskreditter.

Efter gennemgang af hver enkelt af disse engagementer/investeringskreditter er landsretten kommet frem til, at der foreligger erstatningsansvar for bankens tab på i alt 9 af de behandlede engagementer, samlet ca. kr. 90,5 mio., hvoraf den tidligere bestyrelsesformand hæfter for ca. kr. 56,3 mio., den tidligere administrerende direktør for ca. kr. 84,5 mio. og det tidligere bestyrelsesmedlem for ca. kr. 82,4 mio. 

Dommen, hvis endelige resultat må formodes at blive retningsgivende i tilsvarende sager om ledelsesansvar i forbindelse med pengeinstitutters konkurs, må umiddelbart forventes anket til Højesteret af de domfældte.